God måluppfyllnad när fjolåret summeras

By on 28 mars, 2019

Region Örebro län har under året fortsatt att driva och samordna arbetet för hållbar tillväxt och god livskvalitet i Örebro län, det visar den årsrapport som regionstyrelsen i dag föreslog regionfullmäktige att anta vid sammanträdet den 9 april.

När jag läser årsredovisningen för 2018 som regionfullmäktige ska besluta om kan jag konstatera att vi i fjol tog viktiga steg i utvecklingen av våra verksamheter, samtidigt som vi bedrev det dagliga arbetet för att uppfylla vårt basuppdrag, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

– Årsredovisningen visar också att det goda samarbete vi har med bland annat Örebro universitet, länets kommuner och myndigheter bidrog till en positiv utveckling av Örebro län under fjolåret, säger Andreas Svahn.

God måluppfyllnad
Av de totalt 32 inriktningsmål som fanns i verksamhetsplanen för 2018 har 31 mål uppnåtts, varav 22 fullt ut.

Det gör att vi nådde 97 procent av de mål vi satte upp inför 2018, och även om jag skulle önska att det var 100 procent tycker jag att det är ett bra resultat, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

Målet som Region Örebro län inte nådde var att regionstyrelsen och nämnderna skulle ha ett resultat i balans. Detta till trots uppgick det totala resultatet till 150 miljoner kronor. Under 2018 gjorde Region Örebro län investeringar för totalt 1 423 miljoner kronor.

Medgångar och utmaningar
Vid en titt i backspegeln visar fjolåret upp så väl medgångar som utmaningar. Bland medgångarna märks bland annat att Universitetssjukhuset Örebro utsågs till bästa universitetssjukhus av Dagens medicin, att invånarnas förtroende för hälso- och sjukvården är bland det högsta i landet, att antalet resor med kollektivtrafiken har blivit fler och att mognadsgraden inom hållbar utveckling har ökat.

– Fjolåret innehöll många glädjeämnen och jag hoppas att alla Region Örebro läns medarbetare känner stolthet över att ha bidragit till ett mycket bra verksamhetsår, säger Andreas Svahn.

När det gäller utmaningar utgjordes de bland annat av utmaningar inom personalförsörjning och en pressad ekonomi med underskott inom flera verksamheter.

Det finns flera utmaningar att fortsätta arbeta med under 2019. Vi måste till exempel säkra en ekonomi som klarar av att möta de utmaningar vi har att hantera i dag, men också de utmaningar vi vet väntar framöver. För att klara det måste vi inom Region Örebro län arbeta hårt med de åtgärdsprogram för en ekonomi i balans som vi initierat. Vi måste också fortsätta vår strävan mot ökad tillgänglighet till våra verksamheter, och fortsätta förbättra vårt arbete inom hållbar utveckling, säger Andreas Svahn.

Lokalt 
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login