Högt betyg för respekt och bemötande

By on 4 oktober, 2022
Arkivbild

Högt betyg för respekt och bemötande inom psykiatrin i årets patientenkät, när Örebro läns patienter får tycka till om den psykiatriska vården ges det högt betyg för respekt och bemötande.

Majoriteten av patienterna har också ett gott helhetsintryck, det visar Nationell patientenkät 2022.

När det kommer till frågor som handlar om respekt och bemötande får vården inom psykiatrin höga betyg. Patienterna tycker att personalen bemöter dem med medkänsla, omsorg och engagemang. Över lag har de som besvarat enkäten ett bra helhetsintryck av sin vård.

Frågor som gäller information och kunskap skattas något lägre. Bland annat saknar patienterna tydlig information om sina undersökningar och behandlingar samt information om stödgrupper och föreningar där de kan möta andra med liknande sjukdomsbakgrund.

– Resultatet från patientenkäten är en viktig och värdefull input i våra verksamheters utvecklingsarbete. Vissa svar är inte överraskande utan där kan vi se att vi redan har pågående utvecklingsprojekt. Andra delar ger oss ny input som vi behöver jobba vidare med. Jag vill rikta ett stort tack till alla som har tagit sig tid med att besvarat enkäten, säger Karin Haster, områdeschef Område psykiatri.

Barn- och ungdomspsykiatrin (bup)

Generellt ligger resultatet för länets barn- och ungdomspsykiatriska heldygnsvård över riket. Högst betyg får avdelningen på frågan om emotionellt stöd. Där har fyra av fem patienter/vårdnadshavare svarat att personal och behandlare är aktiva och lyhörda inför deras oro, ångest och farhågor. De säger även att de har känt sig trygga under sin vistelse på avdelningen.

– Det är glädjande att se att psykiatrin i Region Örebro län över lag får ett gott betyg av sina patienter. Att barn och unga och deras vårdnadshavare känner sig trygga under sin vårdtid är positivt. 2019 satsade vi på barn- och ungdomspsykiatrins heldygnsvård och en flytt till för verksamheten mer ändamålsenliga lokaler för både patienter och medarbetare. Bättre vårdmiljö och bättre arbetsmiljö är viktiga frågor framöver, säger Behcet Barsom, (KD) vice ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Fakta om undersökningen

Nationell Patientenkät, NPE, är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Nationell Patientenkät är en av Sveriges största enkätundersökningar. Sedan 2009 deltar samtliga regioner. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner.

I Nationell Patientenkät redovisas resultat per fråga och i dimensioner, med grupper av frågor om tillgänglighet, information och kunskap, kontinuitet och koordinering, respekt och bemötande, delaktighet och involvering, emotionellt stöd samt helhetsintryck.

Totalt är det fem olika mätningar som har genomförts kopplat till den psykiatriska vården: öppenvård för barn och unga, öppenvård för vuxna, heldygnsvård för barn och unga, heldygnsvård för vuxna samt rättspsykiatrin.

Syftet med Nationell patientenkät är i första hand att resultaten ska ligga till grund för lokalt förbättrings- och utvecklingsarbete utifrån ett patientperspektiv, men ger även underlag för ledning och styrning på olika nivåer i hälso- och sjukvårdssystemet.

Hälsa | Örebro/ Örebro län
Örebronyheter

Källa Region Örebro län

You must be logged in to post a comment Login