Kompetensbrist utmaning trots vikande konjunktur

By on 21 februari, 2020

Färsk rapport: Mer än 60 % av företagen uppger att de har svårt att rekrytera ingenjörer och kemister. Nästan 70 % uppger att de har svårt att rekrytera processoperatörer.

Den svenska kemiindustrin, som står för en femtedel av förädlingsvärdet inom svensk industri, visade under kvartal fyra 2019 upp splittrad bild. Kemi och gummi/plast tappade tydligt på exportmarknaden medan raffinaderi och läkemedel rörde sig sidledes eller kraftigt upp.

― Inom kemi och gummi/plast minskade antalet anställda något, medan de ökade inom raffinaderi och läkemedel, men även de delbranscher som minskar antalet anställd uppger att det är en utmaning att hitta rätt kompetens, säger Carl Eckerdal, chefekonom IKEM.

Den globala konjunkturen har alltsedan hösten 2018 varit inne i en avmattningsfas. Det påverkar nu kemi och gummi/plastföretagen som tappade tydligt på exportmarknaden under kvartal fyra 2019 (index 88, där index 100 står för oförändrad produktion). Det visar en ny konjunkturrapport från IKEM – Innovations- och kemiindustrierna.

― Volymtappet inom kemi och gummi/plast är en återspegling av hur konjunkturberoende dessa industrigrenar är. Och när europeisk industri hackar slår det oundvikligen också på svensk kemi- och gummiproduktion, påpekar Carl Eckerdal.

Exportvolymerna från raffinaderi och läkemedel rörde sig sidledes eller kraftigt upp. Det är därmed en ovanligt stor skillnad i verksamhetsförutsättningarna mellan IKEM:s olika delbranscher just nu.

― Läkemedelsindustrins konjunkturcykel är relativt frikopplad övriga världens, vilket märks tydligt just nu. Att svensk läkemedelsindustri skördar framgångar är mer ett kvitto på att svenska bolag har en attraktiv portfölj och att det finns en stark global efterfrågan, säger Carl Eckerdal.

Oklart om Corona-viruset påverkar
I IKEM:s konjunkturrapport redovisas även vad företagen tror om framtiden. Samtliga branscher räknar med produktionsstagnation under första halvåret 2020 (uttryckt i index 102).

― Det är intressant att skillnaden mellan delbranschernas prognoser är obefintlig, båda huvudgrupper; raffinaderi och läkemedel vs. kemi och gummi/plast, noterar index 102, säger Carl Eckerdal.

Företagens prognoser är företrädesvis gjorda före kunskapen om Coronavirusets omfattning. Importvärdet, branschrelaterat, inom IKEM-branscherna landar på cirka 5 miljarder SEK 2019 (IKEM:s prognos). Det kan jämföras med det svenska exportvärdet till Kina från motsvarande branscher på drygt 23 miljarder (IKEM:s prognos) där den huvudsakliga exportvaran är läkemedel (77 procent).

― Det direkta beroendet av import av rå/insatsvaror från Kina är alltså marginellt för kemiindustrin. Men produktionskedjorna är globala och om en industrikund tvingas dra ned på tillverkningstakten som en effekt av störda Kina-leveranser påverkas även andra företag, säger Carl Eckerdal.

Utmanande hitta rätt kompetens
Antalet varsel inom IKEM-branscherna ökade 2019. För IKEM-företagen är dock tillsättningar av vakanta tjänster fortsatt utmanande. En dryg fjärdedel av företagen menar till och med att rekryteringsprocesserna har blivit ännu svårare jämfört med för ett år sedan.

― Processoperatörer, kemister och ingenjörer, det är yrkeskategorier som företagen upplever problem med att finna. En femtedel av företagen menar att det till och med är mycket svårt att finna tekniker och ingenjörer. Kompetensbristen är därmed en fortsatt stor utmaning för kemiindustrin, säger Carl Eckerdal.

Fakta om kemiindustrin i Sverige
Den svenska kemiindustrin, som omfattar läkemedel-, kemi-, raffinaderi-, plast- och gummi-branscherna, står för en femtedel av svensk tillverkningsindustri. Ungefär 85 procent av den totala produktionen går på export, vilket motsvarar 20 % av den svenska varuexporten.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: IKEM

You must be logged in to post a comment Login