Kulturskolan i Lindesberg får bidrag för nya satsningar

By on 23 maj, 2023
Bild: LindeKultur

Kulturskolan i Lindesberg får bidrag för nya satsningar, som får genomföras i mindre skala.

Kulturrådet har fördelat årets bidrag till 268 kommuner för att stärka utvecklingen i landets musik- och kulturskolor, däribland till Lindesbergs kommunala kulturskola Garnalia som sökt 956.000 kronor men får 223.000 kronor till tre satsningar:

Fortsatt utveckling av Art Camp med ännu ett projekt; ”Lindesbergs Stjärnor” för elever inom särskolan; Kultur för hälsa genom dans och sång.

Jämfört med i fjol har Kulrrådets bidrag halverats från 200 miljoner till cirka 100 miljoner kronor vilket påverkar hur stora bidrag de sökande kommunerna får.

”Det är ett positivt och välkommet besked även om vi får betydligt mindre än det vi sökt för. Inte helt oväntat med tanke på att bidraget halverats och att kulturrådet sagt att de kommer behöva skära rejält i ansökningarna som kommer in”, kommenterar kulturskolans rektor Erik Lundqvist: ”Min förhoppning är att vi ska kunna genomföra satsningarna vi sökt för men det kommer bli i mindre skala.”

Kulturrådet fördelar halverat bidrag till landets kulturskolor

Kulturrådet har i uppdrag av regeringen att fördela utvecklingsbidrag till musik- och kulturskolor. Bidraget riktas särskilt till aktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättningar, i glesbygd och i områden med socioekonomiska utmaningar. Satsningarna kan handla om områdesorkestrar, slöjdklubb och lovkurser.

Utvecklingsbidraget gör det möjligt för kommunerna att nå barn och unga som inte tidigare varit med i kulturskolan. Nästan 90 procent av kommunerna söker i år för aktiviteter riktade mot nya målgrupper. Många kommuner vill också satsa på öppen verksamhet som inte kräver anmälan eller avgift.

”Genom att testa eller införa nya konstformer, nya mötesplatser och nya metoder breddar man deltagandet och ger fler barn tillgång till kultur. Detta stärker även på sikt det professionella kulturlivet,” säger Kajsa Ravin, generaldirektör på Kulturrådet.

I den nya regeringens budgetpropositionen för 2023 har bidraget till kulturskolor år 2023 halverats till 100 miljoner kronor – för att helt tas bort från år 2024 och därefter.

Bidrag till tre satsningar i Lindesbergs kommun

Lindesbergs kommunala kulturskola Garnalia sökte 956.000 kronor men får 223.000 kronor till tre satsningar som kulturskolan hoppas kunna genomföra i mindre skala med målen 1) att bredda och utveckla kulturskolans utbud; 2) att erbjuda elever möjligheter till fördjupad undervisning; 3) att genomföra satsningar för att stärka kulturskoleverksamhet i glesbygd. Med 733.000 kronor extra skulle kulturskolan kunna genomföra satsningarna fullt ut.

Fortsatt utveckling av Art Camp med ännu ett projekt

Kulturskolan vill fortsätta utveckla Art Camp, en avgiftsfri och öppen verksamhet där man erbjuds att upptäcka och utforska konstnärliga uttryck inom dans, musik, drama och bildskapande. Höstterminen 2021 startade ett nytt projekt inom Art Camp – ”Projekt musikvideo”. Pedagoger från kulturskolan arbetar tillsammans med eleverna från idé till färdig film. Projektet kan utvecklas till att nå flera grupper och fler orter i kommunen.

Höstterminen 2023 vill kulturskolan starta ännu ett projekt inom Art Camp – ett samarbete mellan teaterelever och filmelever – där ämnet drama och ämnet film jobbar integrerat (film och teater ur ett filmiskt perspektiv). Kulturskolan önskar i högre grad nå elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ”NPF”. ”Art Camp är en verksamhet som passar barn och ungdomar som kan vara väldigt olika och vi vill med projektet integrera olika elever.”

”Många ungdomar har ett brett intresse av kultur och skapande. I avsaknad av kreativa miljöer, kunskap och tillgång till digitala verktyg och den utrustning som krävs har de inte möjlighet att på egen hand utveckla sitt intresse. Vi ser ett behov av att utveckla verksamheten så den passar fler elever. Det är även en mötesplats för de elever som vill fördjupa sina kunskaper. Elever i kommunens ytterområden kan på grund av bristande kommunikationer inte ta del av kulturskolans verksamhet i den centrala delen av kommunen.

Det finns ett behov att erbjuda den i elevernas närmiljö vilket bekräftas av elever och personal på fritidsgårdarna. För att motverka en sned könsfördelning vill vi främja alla elevers lika rättigheter och möjligheter oavsett köns- tillhörighet. Idag finns många och tydliga normer kopplat till kön t ex musiksmak, kläder, intressen, förväntningar och yrkesval. I projektet ska alla elever ha lika möjlighet att påverka undervisningen utifrån vad som är viktigt för dem på ett likvärdigt och jämställt sätt”, skriver Kulturskolan Garnalia i sin ansökan till Kulturrådet.

Projekt Musikvideo och andra verksamheter inom Art Camp på fritidshem/fritidsgårdar erbjuds på skolor i kommunens ytterområden, skolor med många nyanlända och socioekonomiskt utsatta barn. Elever boende i kommunens ytterområden kan på grund av bristande kommunikationer inte ta del av verksamheten i den centrala delen av kommunen.

”Lindesbergs Stjärnor” för elever inom särskolan

Kulturskolan har sedan 2010 en verksamhet för vuxna funktionsnedsatta kallad ”Lindesbergs Stjärnor”. Kulturskolan har en längre tid sett behovet av en liknande verksamhet för elever inom särskolan. I och med att särskolans ordinarie undervisning i estetiska ämnen genomförs av lärare från kulturskolan finns ett nära samarbete etablerat. De kulturskolelärare som undervisar inom särskolan känner särskolans elever och verksamhet väl.

Kulturskolan vill därför starta ett samarbetsprojekt med särskolan där kulturskolans lärare dagtid startar grupper inom olika konstarter, musik, dans och drama. Detta nya projekt skall tillsammans med särskolans ordinarie estetiska verksamhet bindas ihop i sceniska framställningar dit målsmän och allmänheten bjuds in. Ett syfte är att ge särskolans elever personlig utveckling och de ges en chans att visa upp ett färdigt resultat.

De sceniska föreställningarna kommer att innehålla delar både från den nystartade verksamheten inom ramen för utvecklingsprojektet samt de estetiska delarna från särskolans ordinarie estetiska verksamhet. Genom projektet synliggörs gruppen funktionshindrade i samhället.

Kultur för hälsa genom dans och sång

Kulturskolan vill även satsa på ”Kultur för hälsa” som består av två fristående projekt – ”Dans för hälsa” och ”Sång för språkutveckling”.

Kulturskolan vill utveckla dansprojektet ”Dans för hälsa” med målet att motverka och minska stressrelaterad psykisk ohälsa, med fler forum för flickor i högstadie- och gymnasieålder att tryggt kunna utforska rörelser och uttrycka känslor utan prestationskrav. Projektet är ett samarbete med elevhälsan. Under året har kulturskolan vidareutbildat fler instruktörer och skulle därmed kunna nå ut till fler i kommunen där efterfrågan växer.

Kulturskolan vill också utveckla ett nytt projekt – ”Sång för språkutveckling”. ”Med sång och musik som verktyg vill vi stärka språkutvecklingen hos barn i förskoleålder. I vår verksamhet på de olika förskolorna i Lindesberg möter vi många nyalända barn som inte kan svenska. Med erfarenhet från ”Hux Flux” – ett tidigare integrationsprojekt i kommunen – tror vi att en kurs i sång och musik för förskolebarn i sällskap av förälder skulle kunna stärka deras språkutveckling.”

Kultur | Lindesberg
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login