Länet | Handlingsplan för Hallsbergs vårdcentral godkänd

By on 19 november, 2015

En handlingsplan för Hallsbergs vårdcentral har i dag i enighet godkänts av regionstyrelsens ekonomi-, service- och ägarutskott. Handlingsplanen är en följd av en uppföljning av vårdcentralen tidigare i år där den sammanfattande bedömningen var att vårdcentralen inte uppfyllde alla krav för att få bedriva primärvård inom Region Örebro län. Regiondirektören fick då i uppdrag att presentera en handlingsplan.

Det är oerhört viktigt att de vårdcentraler vi har uppfyller de grundläggande krav som vi ställer, d.v.s. att de erbjuder en patientsäker vård av god kvalitet, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), ordförande i regionstyrelsens ekonomi-, service- och ägarutskott. Nu finns en handlingsplan framtagen och ett framåtsyftande arbete pågår och fler aktiviteter planeras. När detta är uppfyllt är vår bedömning att vårdcentralen åter igen uppfyller Region Örebro läns krav- och kvalitetsbok för länets primärvård.

Utveckla nya arbetssätt

På Hallsbergs vårdcentral har arbetet med att utveckla och säkra nya arbetssätt och rutiner påbörjats. Tillsammans med processledare har medarbetare identifierat och prioriterat förbättringsområden där nya arbetssätt och rutiner ska utvecklas för att förbättra patientsäkerhet, tillgängliget och arbetsmiljö. En konkret åtgärd är att teamarbete införts på vårdcentralen där patienterna fördelas på olika team. Detta används bland annat som bas för fördelning av inkommande remisser, uppföljning sjukskrivningar, uppföljning av laboratoriesvar med mera.

Utvärdering av de nya rutiner som införs ska ske före sommaren 2016.

Fakta:
Uppföljningen av Hallsbergs vårdcentral som presenterades i september 2015 visade att barnhälsovården, mödrahälsovården och samarbetet med den kommunala hälso- och sjukvården fungerade bra. Men de krav som ställs på vårdcentralen i Krav- och kvalitetsbok för Örebro län uppfylldes inte i sin helhet. Bland annat uppmärksammades brister i bemanning av läkare med specialitet inom allmänmedicin samt otillfredsställande rehabiliterings- och sjukskrivningsprocesser.

Hälsa | Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login