Lindesbergs kommun erbjuds plats i regionalt EU-projekt om Cultural Planning

Av på 13 april, 2021
Cultural Planning fångar och stärker "platsens själ". Temabild från platsvarumärket Lindesberg - Bergslagens själ.

Region Örebro län vill stärka den kommunala och regionala kompetensen inom området Cultural Planning. Lindesberg och länets övriga kommuner inbjuds nu att vara med i en gemensam EU-satsning på temat Cultural Planning. Frågan togs upp på senaste mötet med Specifika samverkansrådet för kultur.

”Bollen är i rullning – men vi önskar mer information”, förklarar Magnus Storm (C) – ordförande i Tillväxtnämnden i Lindesbergs kommun

Cultural Planning är en metod för samhällsutveckling med kulturella förtecken som syftar till att fånga en plats själ. Det är en metod som bygger på lokalt engagemang och kartläggning av en plats kulturella kvaliteter. Processen skapar samverkan, aktiviteter och leder fram till en handlingsplan eller idébank. Dessa kopplas till strategiskt arbete inom olika fält – exempelvis översiktsplanearbete, näringslivsutveckling, kulturplanering eller visionsarbete. Målet är att öka det lokala samarbetet och minska avståndet mellan kultur och samhällsplanering.

Regional satsning på Cultural Planning

Cultural Planning är inte särskilt spritt i Sverige. I Örebro län har emellertid Laxå kommun under flera års tid aktivt och medvetet vävt in ett sådant arbetssätt i den kommunala och lokala planeringen. Arbetssättet har inte prövats på regional nivå. Mot bakgrund av de insatser som har påbörjats inom Laxå kommun vill nu Region Örebro län stärka den kommunala och regionala kompetensen inom området.

I Region Örebro län har Anders Bro och Peter Alsbjer (Region Örebro län) samt Tomas Dahlberg (kulturchef Laxå kommun) sedan i höstas ingått i en arbetsgrupp med uppdrag att utveckla ett förslag till en länsgemensam EU-satsning i Örebro län på temat Cultural Planning för samhällsutveckling med inriktning på landsbygdsutveckling.

I huvudsak undersöks möjligheter för att ansöka om medel från EU-programmet Kreativa Europa samt initialt börjat leta efter samarbetspartners – det finns en utlysning i höst som kan vara aktuell. Projektorganisation är ännu inte bestämd – men det finns intresse från kommuner att vara med i det praktiska samtalet. Fortsatt arbete består bland annat av samordning inom Region Örebro län, med länets kommuner och övriga intressenter samt att hitta internationella samarbetspartners.

Cultural Planning för planering av ett hållbart samhälle

Begreppet Cultural Planning har sina rötter i Storbritannien och kan på svenska ungefärligt översättas till Kulturell resursplanering. Begreppet Cultural Planning representerar ett ämnesövergripande arbetssätt som väver in kulturella perspektiv i samhällsplaneringen. Cultural Planning spelar en allt större betydelse för planeringen av ett hållbart samhälle. Kulturell identitet och den allt större betydelse av begreppet plats och människors förhållande till plats och identitet är viktiga för en positiv utveckling. Cultural Planning innefattar en bred syn och innefattar både materiella och immateriella resurser och värden.

Cultural Planning fångar och stärker ”platsens själ”

Cultural Planning är en metod som syftar till att stärka en lokal, kommunal eller regional självbild. Metoden gör det genom att föra in kulturella perspektiv i samhällsplaneringen och att försöka fånga det som är unikt för en plats, ”platsens själ”. Metoden syftar till att ta fram en handlingsplan, som identifierar vad som krävs för att på lång sikt öka livskvaliteten för boende, besökare och yrkesverksamma. Cultural Planning är snarare ett geografiskt än ett sektoriellt begrepp. Innebörden av kulturella resurser är centralt i Cultural Planning. Kulturella resurser omfattar kultur i vid mening. Kulturella resurser inbegriper inte bara kultursektorn utan även kreativa näringar som till exempel arkitektur, design, reklam, film och foto, mode, turism och det immateriella kulturarvet såsom religion och traditioner. Platsens kultur består även av det avtryck som näringsliv och företag kan ha skapat. De kan ofta vara intimt förknippade med ortens utveckling och historia.

Laxå kommun först ut i Örebro län

Hittills har Cultural Planning endast använts av en av länets kommuner – Laxå kommun. Målsättningen från kommunens sida har varit att integrera kultur i den kommunala planeringen, att verka för en kulturdriven platsutveckling av Laxå, att öka engagemanget och medverkan i kulturlivet bland kommuninvånarna samt öka utbudet av konst och kultur i kommunen. Målsättningen har också varit att stärka och utveckla folk- och skolbiblioteksverksamheten, öka samverkan och profileringen av kommunens kulturutövare samt främja skapande och kulturellt entreprenörskap.

Länet
Örebronyheter

Källa LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in