Lokalt | Beslut i Kommunstyrelsen

By on 9 mars, 2016

På Kommunstyrelsens möte 8 mars behandlades frågor som rapport om 750-årsjubileet och nybyggnation av vård- och omsorgsboendet Askenäs.

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag och behandlade bland annat Barnrättsdagarna 2016. Här presenteras ett urval av besluten.

Protokollen är ännu inte justerade. Hela ärendelistorna hittar du här.

Stadsrevisionens granskningsrapport om behörigheter och loggkontroll
Kommunstyrelsen beslutar att anta Kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande över granskning av behörigheter och loggkontroll och överlämna den till Stadsrevisionen.

Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att under 2016 uppdatera kommunens informationssäkerhetspolicy och Riktlinjer för informationssäkerhet, löpande utveckla och erbjuda stöd till verksamheter så att de efterlevs samt påbörja uppföljning av efterlevnaden.

Inom ramen för revisionsplanen för år 2015 har Stadsrevisionen i Örebro kommun genomfört en granskning av hanteringen av behörigheter och åtkomstkontroll i kommunens datoriserade verksamhetsstöd Treserva.

Stadsrevisionen vill ha besked från följande nämnder om vilka åtgärder man tänker vidta med anledning av revisionsrapporten: Vård- och omsorgsnämnd väster, Vård- och omsorgsnämnd öster, Programnämnd social välfärd samt Kommunstyrelsen. Stadsrevisionen föreslår att Kommunstyrelsen beslutar om åtgärder som syftar till att förbättra efterlevnaden av kommunens Informationssäkerhetspolicy och Riktlinjer för informationssäkerhet.

Rapport om Örebro 750 år
Kommunstyrelsen beslutar lägga rapporten Örebro 750 år till handlingarna.

Kommunstyrelsen anslog i tre olika beslut sammanlagt 9 miljoner kronor till Örebro 750-årsjubileum. Näringsliv och andra aktörer bidrog med över 6,5 miljoner kronor. Över en halv miljon besökte 288 evenemang. Dessutom genomfördes en del andra stora evenemang under året och som uppmärksammades väl i media och sociala medier.

Nybyggnation av vård- och omsorgsboendet Askenäs
Kommunstyrelsen beslutar bifalla Programnämnd social välfärds begäran om igångsättningsbeslut för nybyggnation av ett vård- och omsorgsboende i Odensbacken som också inrymmer verksamhetslokaler för hemvård och dagvård. Kommunens lokalförsörjningsavdelning får i uppdrag att utreda och planera för hur de nuvarande lokalerna bäst nyttjas.

Barnrättsdagarna 2016 – barnkonventionen i praktiken
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutar att Örebro kommun stödjer Barnrättsdagarna 12–13 april 2016 med 100 000 kronor.

Styrgruppen för de årliga barnrättsdagarna i Örebro hade ansökt om 100 000 kronor till 2016 års barnrättsdagar. Den totala kostnaden för konferensen uppgår till cirka 1 950 000 kr. Barnrättsdagarna arrangeras gemensamt av Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Barnrättsdagarna är en nationell mötesplats för beslutsfattare och praktiker. Temat i år är barnkonventionen som lag i praktiken.

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login