Lokalt | Beslut i Kommunstyrelsen

By on 11 maj, 2016

På Kommunstyrelsens möte 10 maj behandlades frågor som bostadssocial handlingsplan och höjning av maxavgift i taxorna för vård och omsorg samt serviceinsatser utan biståndsbeslut. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag. Här presenteras ett urval av besluten.

Bostadssocial handlingsplan
Kommunstyrelsen beslutar anta Bostadssocial handlingsplan och Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att ta fram riktlinjer för tillämpningen av handlingsplanen där barn- och jämställdhetsperspektiven finns med.

Alla människor har rätt till en bostad. Örebro kommun har ansvaret för att säkerställa bostadsförsörjningen. På den öppna bostadsmarknaden finns enskilda och grupper som har svårt att hävda sig på grund av ekonomiska och sociala omständigheter. Det finns därför skäl att i en bostadssocial handlingsplan beskriva hur arbetet med att motverka detta utanförskap ska bedrivas.

Människan bakom uniformen – MBU
Kommunstyrelsen beslutar tillskjuta 350 000 kronor årligen till Örebro brottsförebyggande råds budget för projektet MBU Örebro. Örebro Brottsförebyggande råd ansvarar för projektet och tecknar avtal med Tegelbruket.

I Örebro har vi under de senaste åren upplevt en ökad hotbild mot bland annat polis, väktare och bussförare. Det omfattar såväl verbala som fysiska hot. Vid diskussioner mellan kommunen, räddningstjänst, polis, bussföretag, ambulans med flera uniformsbärande yrken har det framkommit att något måste göras.

En process startades i trygghetsrådet för kollektivtrafiken om att skapa ett MBU Örebro. Detta har sedan förankrats inom stadsbyggnad och Örebro brottsförebyggande råd. En diskussion har också förts med samtliga aktörer där vi gemensamt kommit fram till att projektet bör ingå som en del av Örebro brottsförebyggande råds verksamhet. Avtal är undertecknade med polis, räddningstjänst, ambulans, Länstrafiken, Nobina, ÖBO och väktarbolagen CSG samt Nokas för att säkerställa ett långsiktigt deltagande i projektet.

Vårt mål är att navet för verksamheten ska vara Tegelbruket och att de får möjlighet att avsätta resurser för att rekrytera och stötta ungdomarna före, under och efter projektet. Efter att ha genomgått projektet erbjuds ungdomarna att bli ambassadörer och kan då få olika uppdrag som kanaliseras via ansvariga.

Höjning av maxavgiften i vård- och omsorgstaxan samt i taxan för serviceinsatser utan biståndsbeslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att maxavgiften i vård- och omsorgstaxan höjs till en tolftedel av 0,4392 gånger prisbasbeloppet från och med 1 juli 2016. Maxavgiften i taxan för serviceinsatser utan biståndsbeslut höjs till en tolftedel av 0,4392 gånger prisbasbeloppet från och med 1 juli 2016. Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login