Många utmaningar för kultur- och fritidsenheten – men problem kan lösas genom samverkan

Av på 15 mars, 2021

Kultur- och fritidsenheten i Lindesbergs kommun står inför många utmaningar – bland annat att utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter är för svagt, enligt Tillväxtförvaltningens riskbedömning. En möjlighet att lösa problem, enligt kommunens nya styrmodell, är att samarbete med andra verksamheter (exempelvis föreningar) genom tillfälliga samverkansarenor.

Tillväxtförvaltningens ledningsgrupp har utifrån Lindesbergs kommuns nya “Styrmodell för ledning och styrning” tagit fram en internkontrollplan utifrån risker som kan göra att verksamheten inte klarar av att leverera sitt grunduppdrag.

Kultur- och fritidsenhetens utbud av tjänster och upplevelser ska präglas av bredd och kvalitet, enligt grunduppdraget. En för svag bredd i kultur- och fritidsaktiviteter innebär en risk – att offentligt finansierade medel fördelas ojämnt, enligt förvaltningens riksbedömning. Sannolikheten är stor (kan inträffa varje vecka) och allvarlighetsgraden är kännbar (besvärande för intressenter och/eller kommunen) – därför bör frågan hanteras snarast, enligt förvaltningen.

Kultur- och fritidsenheten ska bland annat “verka för ett brett kulturutbud för alla åldrar” och “samverka med medborgare, föreningar och andra aktörer för att öka och förbättra förutsättningarna för livskvalitet genom hela livet”, enligt förslaget till verksamhetsplan för 2021 som behandlas av tillväxtnämnden på tisdag 16 mars.

“Gällande kultur- och fritidsenhetens områden handlar verksamheten i stor utsträckning om människors fria tid. Därför blir det av största vikt att vara en angelägenhet i nutiden. Hur pandemin har förändrat människor beteendemönster och vilja delta i arrangemang och föreningsliv är fortfarande osäkert. Det innebär ett stort behov av flexibilitet och förändringsförmåga. Kulturfrågorna är en arena där det är viktigt att betona professionalismen för att säkerställa ett brett kulturliv”, skriver Tillväxtförvaltningen i en omvärldsanalys för kultur- och fritidsenheten.

  • Källa: Kallelse till sammanträde med Tillväxtnämnden 16 mars 2021

Skapa arenor för samverkan

“Ett sätt att undvika stuprör inom och utanför den egna organisationen är att skapa arenor för att mötas. För att underlätta samverkan över verksamhetsgränser kan en samverkansarena bildas för att bidra till att lösa ett problem eller utmaning som finns i organisationen”, enligt Lindesbergs kommuns Styrmodell för ledning och styrning.

“I Lindebergs kommuns samverkansavtal som beskriver samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och medarbetare framgår att syftet med samverkanssystemet är att underlätta samverkan mellan parterna och öka varje medarbetares möjlighet till delaktighet, inflytande och dialog. Det ska stödja en fortlöpande utveckling av verksamheten så att den uppfyller kommuninvånarnas krav på effektivitet, service och kvalitet. Det syftar också till en integration mellan hälsa, medbestämmande-, arbetsmiljö-, och verksamhetsfrågor. Grunden för samverkan är dialog.

Fokus måste flyttas från optimering av varje enskild del till relationerna mellan delarna och kommunens gemensamma resultat. Ett sätt att undvika stuprör inom och utanför den egna organisationen, är att skapa arenor för att mötas. För att underlätta samverkan över verksamhetsgränser kan en samverkansarena bildas för att bidra till att lösa ett problem eller utmaning som finns i organisationen. En samverkansarena är tillfällig och kan bestå av medarbetare från olika verksamheter inom kommunen, men också från exempelvis näringslivet, polisen, eller andra myndigheter och föreningar. Syftet är att vi ska kunna leverera bättre service till medborgarna. Alla medarbetare i Lindesbergs kommun ska signalera om det finns problem som behöver lösas.”

  • Källa: Lindesbergs kommuns “Styrmodell för ledning och styrning”

……….

Bakgrund: Tillitsbaserad styrning och ledning 
Det blir inget kulturpolitiskt program i Lindesbergs kommun. Istället ska uppdrag och mål för kulturfrågorna arbetas in i kommunens styrmodell som bygger på den senaste trenden inom offentlig sektor – tillitsbaserad styrning och ledning. Den nya styrmodellen innebär att kommunens tjänstemän får större frihet och utrymme att utforma lösningar anpassade till medborgarens behov.

Tillitsdelegationens principer för tillitsbaserad styrning och ledning:

Tillitsdelegationen var under 2016-2020 en delegation utsedd av regeringen med riksdagens stöd för att analysera och föreslå hur styrningen av välfärdstjänster i offentlig sektor, kommuner och regioner kan utvecklas för att i större omfattning ta tillvara medarbetares kompetens och erfarenhet, för att därigenom bidra till större kvalitet för medborgare och företag. Läs mer om Tillitsdelegationen >>

Tillitsdelegationen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) definierar tillitsbaserad styrning enligt följande: “Styrning, kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och medborgarens behov, där varje beslutsnivå aktivt verkar för att: 1) stimulera samverkan och helhetsperspektiv, 2) bygga tillitsfulla relationer, 3) säkerställa att medarbetaren kan, vill och vågar hjälpa medborgaren.”

Definitionen betonar att tillit inte enbart är en fråga om mjuka värden, som organisationskultur och ledarskap, utan lika mycket en fråga hur man styr, utvärderar och organiserar verksamheten. Alla i organisationen, oavsett organisationsnivå, har ett ansvar för att aktivt verka för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv och bygga tillitsfulla relationer. Definitionen betonar också vikten av att göra sig tillitsvärdig, genom att säkerställa att man kan, vill och vågar hjälpa medborgaren.

Källor:  

  • Tillitsdelegationens betänkande (Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn SOU 2018:47)
  • Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om tillitsbaserad styrning med reservationer

Politik | Länet
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in