Minskade miljöanslag förvärrar naturkrisen

By on 5 februari, 2023
Arkivbild

Naturvårdsverket har presenterat sin fördelning av budgeten för 2023 för skydd och skötsel av värdefull natur, jämfört med 2022 minskar anslagen för skydd med 32 procent och för skötsel med 45 procent.

Samtidigt slopas anslaget för att bekämpa invasiva arter helt. Under resten av mandatperioden kommer miljöanslagen att minska ännu mer, vilket Naturskyddsföreningen menar kommer att förvärra naturkrisen.

– Nu ser vi svart på vitt vilka konsekvenser regeringens minskade miljöbudget får. Det går inte att koka soppa på en spik, och Naturvårdsverket är tydliga med vilka konsekvenser det här får för exempelvis hotade arter och skydd av värdefulla skogar. Det är en riskfylld politik som förvärrar naturkrisen, säger Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen. 

Naturvårdsverket konstaterar att neddragningarna får stora konsekvenser för arbetet med naturvård, biologisk mångfald och friluftsliv. Skydd av värdefull natur, framför allt skog, kommer att gå långsammare än 2022.

När värdefull skog inte kan skyddas kommer den istället att avverkas, vilket hotar många arters överlevnad som exempelvis den vitryggiga hackspetten. 

Enbart under 2023 kommer cirka 1000 arbetstillfällen att försvinna, och dessa är främst knutna till landsbygden. De bidrag som har delats ut till kommuner och regioner genom lokala naturvårdssatsningar (LONA) kommer också att minska.  

– De mindre kommunerna drabbas hårdast av detta, eftersom de har mindre resurser att röra sig med. Vissa kommuner har till exempel ingen kommunekolog och behöver ta hjälp utifrån genom statliga bidrag för att skydda eller sköta om värdefull natur och nå regionala miljömål. Att tusen arbetstillfällen riskerar att försvinna på ett år kommer också att drabba landsbygden allra mest, som regeringsunderlaget vill värna, säger Karin Lexén. 

Folkhälsomyndigheten menar att det är hälsofrämjande att vistas i naturen och ha ett aktivt friluftsliv. Det kan minska stress, stärka den kognitiva förmågan och förbättra den psykiska hälsan. Men även friluftslivet påverkas av de minskade anslagen. 

– Istället för att rusta upp ett slitet vindskydd kanske det kommer att plockas bort. Medel till viktig skyltning och vandringsleder försvinner. Invasiva arter som klassas som ett av de största hoten mot biologisk mångfald i Sverige kommer att sprida sig mer. Slåtterängar och naturbetesmarker riskerar att växa igen. Det är smärtsamt att se hur regeringen nedprioriterar att hantera naturkrisen och värna friluftslivet, säger Karin Lexén. 

….

Anslaget för skydd av värdefull natur minskar i år med 32 procent jämfört med 2022, från 1 696 miljoner kronor till 1 146 miljoner kronor. 

Anslaget för åtgärder för värdefull natur minskari år med 45 procent jämfört med 2022, från 1 981 miljoner kronor till 1 050 miljoner kronor. 

Anslaget för att bekämpa invasiva arter minskar med 100 procent, från 53 miljoner kronor till 0 kronor. 

Inga nya kommunala projekt kommer att beviljas LONA-bidrag (bortsett från våtmarksprojekt). 

Sverige
Örebronyheter

Källa Naturskyddsföreningen

You must be logged in to post a comment Login