Näringslivet tar ett steg framåt i arbetet mot korruption med nya regler

Av på 14 augusti, 2020

Aktörer i privat och offentlig sektor har länge tagit hjälp av Institutet Mot Mutors (IMM) självreglering Näringslivskoden för ledning i frågor om hur förmåner ska hanteras. Idag lanseras en uppdatering av koden. Den får nytt namn – Kod mot korruption i näringslivet – och förtydligar näringslivets ansvar att arbeta förebyggande mot korruption. Förändringarna ger också utökad vägledning för antikorruptionsarbetet.

Sedan tillkomsten 2012 utgör Näringslivskoden en etisk vägledning för näringslivet i frågor om hur förmåner ska hanteras. Den reviderade koden är resultatet av ett drygt två år långt revisionsarbete som inkluderat omfattande synpunktsinhämtning och förankringsarbete.

– Vi ville få en bredare förståelse för hur koden används och vilka delar som eventuellt behövde utvecklas. Samtidigt ville vi säkerställa att kodens bestämmelser är förankrade i näringslivet. Den långa processen med att inhämta synpunkter och pröva uppdaterade skrivningar mot målgruppen har varit viktig för att uppnå detta, säger IMM:s generalsekreterare Natali Engstam Phalén.

Genom IMM:s huvudmän Svenskt Näringsliv, Stockholms Handelskammare och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har koden en bred räckvidd både inom näringslivet, kommuner och regioner.

– Den reviderade koden mot mutor och korruption som nyss antagits av IMM är ett viktigt bidrag till arbetet för sund konkurrens. Vårt engagemang i IMM är ett uttryck för vår vilja att stödja det arbetet. Vi ser med tillförsikt fram emot att den nya koden ska hjälpa såväl företag som myndigheter att navigera i frågor avseende otillbörlig påverkan i affärssituationer, säger Fredrik Persson, ordförande Föreningen Svenskt Näringsliv.

Ökat fokus på förebyggande åtgärder och kontroll av mellanhänder
I den uppdaterade koden utökas vägledningen väsentligt avseende förebyggande arbete mot korruption och hantering av mellanhänder. Koden uppställer numera krav på företag att arbeta proaktivt mot korruption från ledningsnivå. Detta bland annat genom riskanalyser, utbildning och visselblåsningssystem. Dessutom tydliggörs företags ansvar för att inte bidra till korruption genom användning av mellanhänder vare sig nationellt eller internationellt. Koden har samtidigt uppdaterats med konkret vägledning i dessa delar.

– Korruption står i direkt motsatsförhållande till såväl sunda affärer som hela hållbarhetsagendan och arbetet mot korruption måste ständigt vara en prioriterad fråga. Korruptionsrisker finns i alla organisationer oavsett storlek och svenska företag är i hög utsträckning verksamma globalt på ur korruptionshänseende komplexa marknader. En stor utmaning för framförallt internationellt verksamma företag är hantering av mellanhänder, något som den uppdaterade koden ger efterfrågad vägledning kring, säger Natali Engstam Phalén.

– Det är helt centralt att näringslivet har en proaktiv roll i att förebygga och motverka korruption. Det är ett ansvar som näringslivet, via IMM:s arbete, länge tagit och nu också förstärker genom att utöka koden till att omfatta även vägledning gällande mellanhänder, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd Stockholms Handelskammare.

Vägledning för ett etiskt förhållningssätt
Kodens regler kompletterar och förtydligar lagbestämmelserna om mutbrott, men uppställer framförallt en etisk standard som sträcker sig längre än lagstiftningen. Reglerna omfattar hela näringslivet och inte minst relationen mellan näringslivet och offentlig sektor.

– Förtroende för korrekta beslutsprocesser och sunda affärer är fundamentalt för ett välfungerande näringsliv och samhälle. Det etiska perspektivet och hur ageranden kan uppfattas utåt är här en viktig del. Koden är ett konkret verktyg för att agera på ett etiskt och förtroendefullt sätt, säger Natali Engstam Phalén.

– SKR välkomnar den reviderade koden. Koden är nu än mer relevant och anpassad till de villkor som gäller för näringslivet och de kommunala bolagen med informativa exempel och tydliga riktlinjer för vad som gäller i affärsrelationer. Koden kan också fungera som inspirationskälla i lokalt antikorruptionsarbete i kommuner och regioner. Arbetet mot korruption är viktigt för att uppnå sund konkurrens och ett kontinuerligt arbete med koden är en del i det viktiga arbetet, säger Anders Knape, ordförande SKR.

Nya kapitel ger nytt namn på koden
Koden behåller sitt inarbetade smeknamn Näringslivskoden, men byter officiellt namn till Kod mot korruption i näringslivet. Detta eftersom koden nu innefattar utökad vägledning om förebyggande åtgärder mot korruption samt avseende tredjepartshantering. Koden finns både i tryckt version och nedladdningsbar som pdf på IMM:s hemsida. Koden finns också översatt till engelska.

Den reviderade Näringslivskoden träder i kraft idag 14 augusti 2020.

Om IMM och Kod mot korruption i näringslivet (Näringslivskoden)
Institutet Mot Mutor (IMM) har som uppgift att motverka korruption och underlätta för samhällets aktörer att hantera korruptionsrisker. IMM har ända sedan sin tillkomst 1923 verkat för självreglering som medel att bekämpa korruption i samhället.

Näringslivskoden skapades inom ramen för arbetet med befintlig mutbrottslagstiftning och ska ses som ett komplement till lagstiftningen. Koden uppställer krav på förebyggande antikorruptionsarbete och ger vägledning för hantering av förmåner och mellanhänder. Koden riktar sig till företag som bedriver näringsverksamhet, oavsett om ägandet är privat eller offentligt, samt till svenska företags filialer och koncernföretag i utlandet. Koden kan också användas av myndigheter, kommuner och andra aktörer.

Koden fastställdes första gången av styrelsen för IMM den 31 augusti 2012 med verkan från den 1 september 2012. En reviderad kod publicerades den 9 december 2014. Den nu reviderade koden fastställdes av styrelsen den 10 juni 2020 och gäller från den 14 augusti 2020.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: IMM

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in