Ny rapport understryker lokalsamhällens roll i arbetet mot hunger

By on 5 februari, 2022
Arkivbild

Att utrota hunger under de kommande åtta åren kommer att kräva en radikal omställning med tanke på hur covid-19, klimatförändringar och konflikter lett till ökad hunger globalt. Utmaningarna är komplexa, så även lösningarna, och omställningen kräver samarbete över gränser och sektorer. I en ny rapport som Action Against Hunger släppt i samarbete med Devex, lyfter de fram vikten av lokalt ledd utveckling.

The Hunger Project arbetar för att lokala aktörer och krafter ska driva sin egen utveckling och att lösningarna ska komma inifrån de samhällen som lever i hunger. Vi välkomnar rapporter som kan bidra till att effektivisera arbetet mot hunger och hoppas att fler kommer inse vikten av att inkludera lokalsamhällen i detta arbete.

Rapporten, som är baserad på en undersökning med 860 lokala och internationella experter på livsmedelssäkerhet och nutrition, föreslår:

1. Håll regeringarna ansvariga

I rapporten framgår att utmaningarna inom den globala biståndspolitiken beror på motstridiga politiska intressen och prioriteringar, samt brist på finansiering. Konsekvenserna blir att de politiska förslag som läggs fram inte genomförs. I rapporten föreslås ett ökat fokus på starka sociala skyddsnät och tidiga insatser kring bl a näring och hälsa, men också incitament från privata livsmedelsaktörer att investera i låginkomstområden.

2. Låt utvecklingen drivas lokalt

En tredjedel av de tillfrågade i enkäten tror att flertalet nuvarande tillvägagångssätt för att utrota hunger misslyckas eftersom de inte drivs av lokala intressenter. Vi måste ta itu med de strukturella ojämlikheter som utesluter marginaliserade människor från beslut som rör dem själva.

Regeringar, civilsamhällesorganisationer och andra aktörer måste dessutom se till att partnerskap med lokala samhällen, och de dialoger som ligger till grund för dem, är meningsfulla. I rapporten lyfter de intervjuade fram vikten av att integrera lokal inhemsk kunskap och praxis i hungerrelaterat arbete och att låta lokalsamhällen driva program och policyutformning.

3. Samverkan för ökad genomslagskraft

Fler aktörer måste gå ihop i kampen för noll hunger, och man bör lägga krutet på “aktiviteter med stor effekt”. Rapporten föreslår att givarregeringarna fördubblar det bistånd de ger för livsmedelssäkerhet och nutrition till 2030.

Men rapportförfattarna pekar på en del utmaningar. Till exempel har många INGO:er krav på sig att visa effekt för att få finansiering, vilket kan försvåra för dem att prioritera bildandet av partnerskap som inte ger en direkt effekt. En majoritet av respondenterna menar att det finns en tendens att företagens intressen prioriteras över humanitära eller utvecklingsagendor och menar att detta är ett stort hinder. Det finns dock en tro på att det går att hitta beröringspunkter där privata intressen möter allmännyttan, med insatser från den privata sektorn som fokuserar till exempel på förstärkning av försörjningskedjan eller opinionsbildning.

4. Omfamna innovation

Undersökningen pekar dessutom på ett behov av mer innovation i insatser för att utrota hunger, både vad gäller processer och användandet av tekniska verktyg. De områden där respondenterna ser störst möjligheter för innovation att utvecklas eller integreras är minskning av matförlust och matsvinn, stärkande av värdekedjor samt forskning och utveckling.

Världen
Örebronyheter

Källa: The Hunger Project

You must be logged in to post a comment Login