Nya naturreservat bildas

By on 30 november, 2022
Naturreservatet Liaskogen.
Foto Länsstyrelsen i Örebro län.

Länsstyrelsen bildar tre nya naturreservat; Mossaberget i Laxå kommun, Rasbackstjärn i Lindesbergs kommun samt Rällsälven och Bredsjöbäcken i Ljusnarsbergs kommun, dessutom blir naturreservatet Liaskogen i Lindesbergs kommun större.

Tillsammans bidrar områdena till att binda ihop värdefulla livsmiljöer i naturen.
 
Mossaberget är ett stort opåverkat skogsområde alldeles intill Tivedens nationalpark. Eftersom skogen här liknar skogen i nationalparken får tjäder, tretåig hackspett och andra djur och växter nu en större yta att leva på. Mossaberget kommer vara ett reservat utan leder och rastplatser för att bibehålla vildmarkskänslan för besökaren.

Det befintliga naturreservatet Liaskogen blir tre gånger så stort, totalt 260 hektar. I Liaskogen finns strandnära lövskogar vid Väringens nordvästra del, bara ett par kilometer från Frövi. Förhoppningen är att den kräsne vitryggiga hackspetten ska hitta tillbaka hit, där den en gång fanns.

Rällsälven och biflödet Bredsjöbäcken är två av Örebro läns värdefulla vattendrag. Längs med forsarna växer äldre granskog och i strandbrinkarna häckar kungsfiskaren. Området blir naturreservat bland annat för att skydda den sällsynta flodpärlmusslan och för att binda samman vattenmiljöer. Rällsälven är en länk i vattnets flöde mellan Nitttälvsdalen i norr och sjön Väringen, där naturreservatet Liaskogen ligger.

– De nya naturreservaten bidrar till att ytterligare stärka länets biologiska mångfald. Tillsammans med frivilliga hänsyn i det brukade landskapet skapar reservaten en slags grön infrastruktur för naturen, där djur och växter får större sammanlänkade områden att leva i. Genom de här besluten skapas ett varaktigt skydd för särskilt värdefull natur, där till exempel kräsna hackspettar och musslor kan trivas, säger Johan Karlhager, enhetschef Naturskydd, Länsstyrelsen.

Den sammanlagda areal som skyddas i och med de nya naturreservaten omfattar cirka 493 hektar.

Naturområden som nu skyddas – Nya naturreservat

…………….
 
Mossaberget (Laxå kommun).

Mossaberget, foto Länsstyrelsen i Örebro län

Mossaberget, foto Länsstyrelsen i Örebro län

212 hektar. Mossaberget är ett större sammanhängande vildmarksområde med omväxlande barrskog, myrar och tjärnar, strax öster om Tiveds kyrka. Här finns äldre barrskogar och död ved till glädje för många krävande arter som trivs i äldre skogar. Mossaberget kommer vara ett reservat utan leder och andra anordningar.

….

Rasbackstjärn (Lindesbergs kommun).

Rasbackstjärn, foto Länsstyrelsen i Örebro län

Rasbackstjärn, foto Länsstyrelsen i Örebro län

25 hektar. Rasbackstjärnen är en vacker plats med höga natur- och friluftsvärden. Platsen är en sänka öster om Kindlaberget i direkt anslutning till det mer än 900 hektar väglösa naturreservatet Kindla. Bergslagsleden löper genom reservatet och där leden passerar södersidan av Rasbackstjärnen finns vindskydd, eldstad, vedförråd och utedass. En klar höstkväll är detta platsen för att spana efter norrsken och uppleva stjärnhimmeln. Terrängen, tillsammans med sjöar och sluttande våtmarker, ger området en hög luftfuktighet, vilket gör att mossor, lavar och svampar trivs, till exempel den krävande och vackra laven lunglav.

….

Rällsälven och Bredsjöbäcken (Ljusnarsbergs kommun).

Bredsjöbäcken, foto Länsstyrelsen i Örebro län

73 hektar. Rällsälven och biflödet Bredsjöbäcken är två av länets värdefulla vattendrag. Rällsälven har sitt inlopp i sjön Ljusnaren och rinner ut i sjön Rällen, fyra kilometer söder om Kopparberg. Bredsjöbäcken har sitt inlopp i Bredsjön och rinner ut i Rällsälven. Vattendragen har naturliga forssträckor där den sällsynta och starkt hotade flodpärlmusslan filtrerar vattnet. I strandbrinkarna längst Rällsälven häckar den rödlistade kungsfiskaren. I den omgivande trolska granskogen har fler hotade lavar, mossor och svampar funnit en fristad, bland annat den starkt hotade och kräsna timmerskapania: en mossa som bara växer på grova omkullfallna granar som periodvis översvämmas av forsande vatten.

…………

Utvidgning av befintligt naturreservat

Liaskogen (Lindesbergs kommun).

Liaskogen, foto Länsstyrelsen i Örebro län

Utvidgas med 183 hektar. I Liaskogen växer strandnära lövskogar vid Väringens nordvästra del. Platsen är mest känd för sitt rika fågelliv, bland annat tättingar, havsörn och fiskgjuse. Som hackspettsbiotop anses Liaskogen nästan vara optimal och de flesta av landets hackspettar finns här. Området var också ett av de områden i länet där den extremt krävande arten vitryggig hackspett hade sina fästen innan den i stort sett försvann från landet på grund av för lite lövskog. Förhoppningen är att Liaskogen blir den plats i länet där arten återigen kan etablera sig

Kultur | Örebro län
Örebronyheter

Källa Länsstyrelsen Örebro län
Foto Länsstyrelsen i Örebro län

You must be logged in to post a comment Login