Örebro kommun har utmaningar men sammantaget en ekonomi i balans

By on 11 februari, 2020

Det preliminära resultatet i bokslutet för Örebro kommun är 407 mnkr, vilket är 190 mnkr högre än budgeterat. Avvikelsen beror till stor del på värdeökning av kommunens finansiella tillgångar. Utmaningar finns i de kommunala verksamheterna som visar en budgetavvikelse på -180 miljoner kronor, där hemvården, socialtjänsten och teknisk verksamhet har störst obalans i ekonomin.

– Vi har en solid ekonomisk grund i Örebro, men vi vet samtidigt om att vi växer och blir fler äldre och barn på samma gång. Det krävs ett hårt arbete för att den kommunala driften ska komma i balans, i det sammanhanget är det viktigt med en stabil kommunledning, säger Kenneth Handberg, kommunstyrelsens ordförande i Örebro kommun.

Kostnaderna ökar mer än intäkterna
Vi har under året blivit fler invånare än prognostiserat i Örebro kommun vilket genererat ökade skatteintäkter. Den budgeterade skatteutvecklingen var 3,8 procent, men landade på 4,4 procent.

Samtidigt ökade nettokostnaderna med 7,1 procent under året; det är 2,1 procentenheter mer än budgeterat. En bidragande orsak till nettokostnadsökningen är lägre riktade statsbidrag till verksamheterna.

– Kommunen har ett resultat på 407 miljoner vilket innebär att vi stärker ekonomin, en nödvändighet i en kommun som växer. Utmaningarna är att få en ekonomisk balans i de kommunala verksamheterna, säger Johanna Larsson, ekonomidirektör i Örebro kommun.

För att bromsa den negativa utvecklingen, möta utmaningar och kunna behålla en god ekonomisk ställning behöver kommunen fortsätta att prioritera och effektivisera verksamheten samt göra väl avvägda investeringar.

Bokslutskommunikén är en preliminär rapport av 2019 års ekonomiska utfall i Örebro kommun. Uppföljning och analys av Övergripande strategier med budget för 2019 (ÖSB) kommer att utvecklas mer i Örebro kommuns årsredovisning. Den behandlas i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige i april.

Ekonomi | Lokalt
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login