Patienterna upplever bättre tillgänglighet och ett mycket bra bemötande

By on 20 april, 2017

Hösten 2016 följde verksamheterna inom Habilitering och hjälpmedel upp patienternas upplevelse av kvalitet, resultatet från patientenkäten visar att arbetet med att förbättra tillgängligheten för patienterna har gett resultat.

Arbetet med att förbättra tillgängligheten har gett resultat. Patienter hos Syncentralen och Barn- och ungdomshabiliteringen upplever en mycket hög tillgänglighet. Alla verksamheter har också fått mycket bra betyg för bemötandet. Den största förbättringen står Vuxenhabiliteringen för.

Två av de viktigaste faktorerna för ett gott helhetsintryck och nöjdhet är personalens bemötande och att patienten känner förtroende för personen de möter. Andra frågor som är centrala vid alla verksamheter inom Habilitering och hjälpmedel är god tillgänglighet, patientens delaktighet samt information, säger Mats Eriksson, områdeschef vid Habilitering och hjälpmedel.

Patienterna har högt förtroende för personalen de möter
Gemensamt för samtliga verksamheter är att patienters förtroende för verksamheterna och personalen är högt. Här har patienterna fått bedöma bland annat personalens kompetens, intresse för patienten, trovärdighet och öppenhet. Områden där det finns en viss spridning mellan verksamheter är hur patienterna upplever delaktighet och information. Resultatet visar att männen är mer nöjda än kvinnorna som har besvarat enkäten.

Alla kan ta del av verksamheternas förbättringsarbete
– Patienternas synpunkter på verksamheternas kvalitet är en viktig grund för förbättringsarbetet. Resultatet ger oss information om vad patienterna tycker om våra olika habiliterings- och hjälpmedelsinsatser och bidrar till att forma inriktningen på vårt kommande utvecklingsarbete, säger Mats Eriksson.

Verksamheternas resultat med kommentarer från verksamhetscheferna och planerade förbättringsåtgärder presenteras i korthet på Region Örebro läns webbplats www.regionorebrolan.se/habilitering/patientenkat

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login