Regional samverkan med kommunerna – viktigt för kultur i hela länet

Av på 4 mars, 2021

Magnus Storm (C) och Sofie Krantz (S) är nya representanter för Lindesbergs kommun i Region Örebro läns Specifika samverkansrådet för kultur – ett regionalt forum för samverkan mellan Region Örebro län och länets kommuner i gemensamma kulturfrågor.

”Samverkan med kommunerna är viktigt för ett levande kulturliv i hela länet”, säger Torbjörn Ahlin (C) – ordförande i Specifika samverkansrådet för kultur.

Magnus Storm efterträder Jonas Kleber (C) som ledamot och Sofie Krantz ersätter Irja Gustavsson (S) som ersättare. Under 2020 har Lindesbergs kommun varit representerat på ett av tre sammanträden med Specifika samverkansrådet för kultur.  Jonas Kleber förklarar: ”När det gäller mitt deltagande under 2020 har möteskrockar inträffat och min dåvarande ersättare Irja Gustavsson hade förhinder att delta. Det har inget att göra med ointresse – däremot måste val göras vilket möte som har förtur beroende på ärenden.”

Magnus Storm (tillika ordförande i Tillväxtnämnden i Lindesbergs kommun) svarade i LindeKultur 9 januari 2021 på frågan om hur han vill verka för att Lindesbergs kommun får del av mer regional kultur: ”Jag kommer att lyfta fram de kvalitéer Lindesberg har sе fort jag får chansen. Jag vill att de tystas röster ska höras. Idag upplever jag att de som har starkast röst och störst muskler får mest. Det är något som jag inte gillar.” Läs mer på lindekultur.se >>

Ett av fyra specifika samverkansråd

Region Örebro län har fyra specifika samverkansråden som forum för samverkan mellan regionen och länets kommuner i gemensamma frågor: Specifikt samverkansråd för folkhälsa; Specifikt samverkansråd för kultur; Specifikt samverkansråd för skola, utbildning och kompetensförsörjning; Specifikt samverkansråd för social välfärd samt vård och omsorg.

Uppdraget för de fyra samverkansråden är att inom sina respektive verksamhetsområden: 1) Initiera och samråda om frågor inom verksamhetsområdet som är strategiska och viktiga för Örebro län; 2) Samordna det regionala utvecklingsarbetet med det lokala utvecklingsarbetet; 3) Vara ett forum för regional och kommunal omvärlds- och intressebevakning.

”Viktig arena för kultur i hela länet” 

Torbjörn Ahlin (C) – ordförande i Region Örebro läns kulturnämnd och Specifika samverkansrådet för kultur – förklarar att det specifika samverkansrådet för kultur har en viktig roll:

”Implementeringen av den regionala kulturplanen kräver samarbete mellan regionen och andra kulturaktörer i länet. Kommunerna har ju som remissinstans varit delaktiga i framtagandet av kulturplanen.

Det specifika samverkansrådet är arenan för kommunikation mellan regionen och kommunerna inom kultursektorn. Detta är inte minst viktigt utifrån kulturplanens perspektiv på kultur i hela länet. Kommunerna och civilsamhället är båda mycket viktiga för en levande kultur i hela länet. Samverkansrådet har bland annat använts för att promota Kulturkraft – regionens system för kommunernas avrop av professionellt kulturutbud.

Samverkansrådet har även en viktig uppgift med viss kompetensutveckling av ledamöterna – exempelvis har våra dragningar angående kultur och hälsa varit intresseväckande. I samverkansrådet har vi också lyft projekt och utvecklingsarbete som skett ute i länet i syfte att delge ny kunskap.”

Vad kan då bli bättre, enligt Torbjörn Ahlin? 

”Ja – en sak är närvaron på rådets sammanträden. Man ska dock ha klart för sig att det är näst intill en omöjlighet att hitta datum som passar tretton parter. Flertalet politiker lever i den verklighet som Jonas beskriver i sitt svar. Och jag finner ingen anledning att anklaga dem för att de inte kan klyva sig.”

…………….

Aktuella samverkansprojekt i Örebro län:

Region Örebro län har en handlingsplan för samverkansprojekt i länet som är framtagen av länets kulturchefer tillsammans med kulturpolitiker utifrån de samverkansmål som finns i kulturplanen. Handlingsplanen sträcker sig till 2023 liksom kulturplanen och innehåller bland annat:

Bergslagsbibblan (Lindesbergs och Noras bibliotek) är ett exempel på bibliotekssamverkan.

Samverkan mellan biblioteken för webb och katalog: Projektet startade 2018 då Hallsbergs bibliotek sökte pengar från Kulturrådets medel ”Stärkta bibliotek”. Projektet är en förstudie för att undersöka samverkan gällande webb och katalog som blir allt vanligare idag. Då kan invånare nyttja alla bibliotekens bestånd samt att biblioteken delar på drift och kostnad för support. I förstudien har användare som har länswebb idag angett fördelar för allmänheten och invånare men också organisatoriska fördelar. Torbjörn Ahlin: ”Det finns ett viktigt värde gällande medborgarperspektivet – men det finns ett frågetecken gällande kostnad”.

Samverkan för barnkultur i hela länet: Stärka förutsättningarna och det systematiska arbetet för att alla barn i länet ska få tillgång till kultur i skolan och på fritiden. En viktig del i arbetet är ökad samverkan mellan kultur och skola liksom fortsatt arbete för samverkan mellan länets kulturskolor.

Samverkan för kultur och hälsa i hela länet: Fokusområden är psykisk ohälsa, funktionshinder, äldreomsorg och kultur som förebyggande. Unga och äldre pekas ut som viktiga grupper. En viktig del i arbetet är ökad samverkan mellan kultur och omsorgerna.

Kultur | Länet
Örebronyheter

Källa LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in