Rent vatten kan rädda miljoner barn från undernäring – visar ny rapport

By on 2 september, 2017
Habtamus arm mäts för att kontrollera att han inte är undernärd.
Foto: WaterAid / Behailu Shiferaw

Varje år dör miljontals barn av undernäring, men enligt en ny rapport från WaterAid hade många av dem kunnat räddas med förebyggande satsningar. Rapporten “Recipe for success” som presenteras visar hur många länder och organsationer brister i arbetet med att bekämpa undernäring, samt ger förslag på vad som krävs för att kunna utrota undernäring inom en generation.

Undernäring är idag en av huvudorsakerna till barnadödligheten i världen, och traditionellt har insatser för att bekämpa undernäring fokuserat på mer och bättre mat. Men i den nya rapporten “Recipe for success” från WaterAid, Actions Against Hunger och SHARE Consortium, varnas för att insatser som enbart fokuserar på mat inte räcker för att bekämpa undernäring. Istället måste mer satsas på förebyggande arbete som förbättrad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Hälften av alla fall av undernäring i världen kan kopplas till brist på rent vatten, sanitet och hygien. Detta eftersom vattenburna sjukdomar orsakar diarré som leder till att kroppen inte tar upp näringen i maten.

Rapporten pekar ut vad som behöver göras för att kunna bekämpa undernäring, och vilka länder i världen där krisen är som mest akut. I rapporten varnas också för att felriktade insatser riskerar att få stora konsekvenser för människor och samhällen över lång tid framöver.

Barn är värst drabbade
Riskerna med undernäring är stora, och särskilt drabbas barn. Idag lider 155 miljoner barn av så kallad stunting (hämmad fysiskt och mental utveckling) orsakad av undernäring under de första 1000 dagarna i livet. Stunting är ofta kroniskt vilket betyder att barn som i unga år lider av undernäring påverkas av detta resten av livet.

Studier publicerade i The Lancet visar att traditionella insatser, som exempelvis näringsersättning, bara kan minska antalet fall av stunting med en femtedel. Förebyggande åtgärder som förbättrad tillgång till rent vatten, sanitet samt förbättrad hygien är därför avgörande för att minska undernäring. Trots det brister tyvärr många länder och biståndsgivare i att satsa på vatten, sanitet och hygien för att bekämpa undernäring, visar rapporten “Recipe for success”.

Idag saknar var tredje människa i världen tillgång till grundläggande sanitet, och en av tio saknar tillgång till rent vatten.

WaterAid Sveriges generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen kommenterar:
– Det räcker inte att bara satsa på mer och bättre mat för att bekämpa undernäring eftersom hälften av all undernäring kan kopplas till diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och bristande sanitet, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

– För att framgångsrikt kunna minska barnadödligheten och förbättra den globala hälsan är det brådskande att alla som jobbar med att bekämpa undernäring integrerar vatten, sanitet och hygien i sina planer och policies, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

WaterAid uppmanar regeringar och biståndsgivare att bekämpa undernäring genom att:

  • Integrera WASH (vatten, sanitet och hygien) och nutrition i sina handlingsplaner
  • Stärka samarbetet mellan departement som ansvarar för WASH, nutrition, hälsovård och utbildning
  • Öka insatserna för att bekämpa undernäring genom bättre tillgång till WASH
  • Prioritera nyfödda och mödrar
  • Rikta insatser för WASH och nutrition mot de geografiska områden där undernäring och dålig tillgång till WASH sammanfaller
  • Genomföra gemensamma utbildningar i näringslära och hygien
  • Säkra att alla hälsovårdsinrättningar och skolor har rent vatten, sanitet och möjlighet till hygien, samt utbilda sjukvårdspersonal och skolpersonal om sambandet mellan hälsa, nutrition, utbildning och WASH
  • Utgå från principerna om mänskliga rättigheter som informationsfrihet, icke-diskriminering och prioritering av de mest utsatta människorna för att leda effektiva insatser

Världen
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login