Så kan vi stärka basutbudet för psykisk hälsa hos unga

By on 8 december, 2023
Färg och form på Kulturskolan i Nora. Lärare Maria Wangi Ibohm med sina elever.
Bild: Region Örebro län

Barn och unga med psykisk ohälsa har rätt till en tillgänglig och likvärdig vård med hög kvalitet, oavsett var i länet de bor. Sedan 2022 finns kontaktcenter och mottagningar inom primärvården, men det finns en önskan om att ytterligare förstärka insatserna för dessa unga genom ett basutbud.

Ett stöd som varje kommun bör erbjuda inom skola/elevhälsa, kultur/fritid och socialtjänst.

– Nu publicerar vi en rapport med en kartläggning av befintlig verksamhet, hur den styrs och förslag på områden för utveckling. Tanken är att kommunerna ska kunna använda rapporten som underlag för beslut om insatser för som kan främja barns och ungas psykiska hälsa, säger utvecklingsledare Johanna Carlsson.

Konsulter från Helseplan Consulting Group AB har träffat ett trettiotal företrädare för de tolv kommunerna i länet.

Kompensera för riskfaktorer

Många faktorer påverkar oss när vi växer upp, utbildar oss och arbetar och där vi bor och lever. Inom folkhälsa används begreppet hälsans bestämningsfaktorer för att beskriva dessa samband. De bestämningsfaktorer som främst påverkar barn och ungas psykiska hälsa är föräldrar, förskola, skola, fritid, kamrater, levnadsvanor och framtidstro/arbete.

Rapporten en översiktlig bild av hur det ser ut inom dessa faktorer i länet.

– Varje dag jobbar skola och socialtjänst för att barn och unga ska må bra. Kartläggningen kan hjälpa kommunerna att stärka skyddsfaktorer och minimera riskfaktorer. Det är ett ständigt pågående utvecklingsarbete där Regional utvecklings roll är att bygga kunskap och få till ett lärande mellan olika verksamheter, säger Johanna Carlsson.

För kommunala verksamheter ryms i grunduppdragen lagstadgade kompensatoriska och främjande uppgifter som skapar god hälsa, till exempel är skolans uppdrag att alla elever ska ges goda förutsättningar att nå de nationella kunskapskraven oavsett utgångsläge. Både i statistik och i de intervjuer med kommunföreträdare som Helseplan framträder stora skillnader i möjligheter till psykisk hälsa hos barn och unga i flera av länets kommuner.

– Förhoppningen är att det här arbetet vi gjort tillsammans med kommunerna ska ge vägledning för att stärka det hälsofrämjande arbetet för barn och unga i hela länet, avslutar Johanna Carlsson.  

Hälsa | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Region Örebro län

You must be logged in to post a comment Login