Sida stödjer ”catch-up classes” som ger syriska flyktingbarn möjlighet att återvända till skolan

Av på 18 december, 2016
Foto: Chris Herwig, Unicef Jordanien

Kriget i Syrien som pågått i snart sex år har lett till att många barn inte kan gå i skolan. Utbildning är viktigt för att inte barnen ska bli en ”förlorad generation” med färre möjligheter till jobb som vuxna och riskera att hamna i fattigdom. Sida ger nu ett viktigt stöd via Unicef  på 30 miljoner kronor till så kallade catch-up schools där 25 000 barn i åldrarna 8-12 får hjälp med att återuppta sin skolgång.

Syriska barn har drabbats särskilt hårt av det pågående kriget och de måste ges möjlighet till att få utbildning, det är en mänsklig rättighet, och därför känns detta stöd särskilt viktigt, säger Ulrika Josefsson, samordnare för Syrienkrisstrategin på Sida.

Det pågående kriget i Syrien har lett till att en stor del av befolkningen är på flykt, både inom och utanför landets gränser. För barnen har kriget lett till att den vanliga skolgången blivit svår att fullfölja och i många fall har de inte ens kunnat börja eller fortsätta gå i skolan och barn på flykt är många gånger den mest utsatta befolkningsgruppen. Enligt Unicefs beräkningar är 81 000 syriska barnflyktingar i Jordanien utanför den formella skolgången.

För att hjälpa barnen att få utbildning har Jordaniens utbildningsministerium med stöd av Unicef utvecklat ett program som kallas Catch-up classes. Programmet riktar sig till barn i åldern 8-12 som har varit utanför det formella skolsystemet i över tre år och som därför inte längre är behöriga att påbörja formell utbildning. Efter att barnen utexaminerats från programmet har de sedan möjlighet att återuppta sin formella skolgång, vilket är ett centralt syfte.

Sida ger ett stöd till utbildningssatsningen på 30 miljoner kronor och det är en del av Sidas Syrienkrisstrategi för åren 2016-2020. Insatsen är en central del av det bredare Unicef-initiativet ”No Lost generation”, som startade 2013 där utbildning och barns rätt till trygghet och skydd utgör grunden för insatser vad gäller Syrienkriget både i Syrien och i de grannländer där syriska flyktingbarn befinner sig.

Världen
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in