Tillväxtnämnden informeras om kulturmiljöer och turism/besöksnäring i Lindesberg

Av på 5 februari, 2021
Arkivbild.

På tisdag (9 februari) får Tillväxtnämnden i Lindesbergs kommun en lägesrapport för arbetet med att ta fram projektdirektiv för arbetet med kulturmiljöer i Lindesbergs kommun. Ett samlat grepp behöver tas kring hur kommunen ska arbeta vidare med dessa och hur de ska kunna bevaras och marknadsföras på ett bra sätt. På samma möte får Tillväxtnämnden en lägesrapport för arbetet med att utreda ansvaret för kommunens turismverksamhet och besöksnäring.

Tillväxtutskottet (som nu blivit egen nämnd) beslutade 6 oktober 2020 att uppdra till chefen för Tillväxtförvaltningen (Magnus Sjöberg) att ta fram projektdirektiv för arbetet med kulturmiljöer i Lindesbergs kommun. Projektdirektivet ska redovisas för tillväxtnämnden löpande under första kvartalet 2021 för att kunna antas i maj 2021. Förvaltningschefen har tillsatt en projektledare (Helena Randefelt) samt en arbetsgrupp som har påbörjat arbetet.

Bakgrund: Idag saknas ett helhetsgrepp kring hur Lindesbergs kommun ska arbeta med kulturmiljöerna. Ett samlat grepp behöver tas kring hur kommunen ska arbeta vidare med dessa och hur de ska kunna bevaras och marknadsföras på ett bra sätt. Ett tillgängligt kulturarv inte bara stärker kommunens identitet utan är också en demokratisk rättighet. Då alla människor har rätt att få ta del av historien är det viktigt att kulturarvsplatserna är tillgänglighetsanpassade. Kulturarvet och våra kulturmiljöer är även en viktig näringsgren inom den växande upplevelseindustrin och det historiska kulturarvet är en av turismnäringarnas främsta tillgångar.

Lindesbergs kommun har ett unikt kulturlandskap med flera riksintressen för kulturmiljövården och kulturmiljöer väl värda att framhålla, bevara och levandegöra. Kulturarvet ökar förståelsen för vår identitet, gemenskap och kunskapen om den egna hembygden, både i det förflutna och den framtida utvecklingen. Medvetenheten om historien är viktig för ett samhälle som blickar framåt. Människans vilja att förstå sin samtid genom dåtiden får oss att vilja besöka historiska platser.

Kulturmiljön är en del av kulturarvet och avser hela den av människor påverkade miljön, som i varierande grad präglas av olika mänskliga aktiviteter. En kulturmiljö kan preciseras och avgränsas till att omfatta en enskild anläggning eller lämning, ett mindre eller större landskapsavsnitt, en bygd eller en region. Det kan röra sig om stads- eller industriområden såväl som skogs- eller fjällandskap. Kulturmiljön omfattar inte bara landskapets fysiska innehåll utan även immateriella företeelser som ortsnamn eller sägner som är knutna till en plats.

Exempel på kulturmiljöer i Lindesbergs kommun är bland annat Stripa gruvmiljö, som är en unikt välbevarad gruvmiljö från 1900-talet. Här finns gruvhål och andra lämningar som visar hur gruvbrytningen pågått ända sedan medeltiden. Frövifors Pappersbruksmuseum är ett annat exempel på en välbevarad miljö från tidigt 1900-tal som ger en historisk bild av pappersindustrin i Frövi. Lindesbergs kommun är en av stiftarna och tillväxtförvaltningen ger ekonomiskt stöd. Munkhyttans skola var i bruk mellan åren 1863–1931 och levandegörs idag bland annat genom skolvisningar av Lindesbergs hembygdsförening. Tillväxtförvaltningen ger ekonomiskt stöd.

Turism och besöksnäring i Lindesbergs kommun
Kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun beslutade 17 november 2020 att uppdra till Tillväxtnämnden att utreda ansvaret för kommunens turismverksamhet och besöksnäring. Delrapport ska ske till kommunstyrelsen i juni 2021. Förvaltningschefen har utsett projektledare samt en arbetsgrupp som påbörjat arbetet i januari 2021. Arbetet kommer att redovisas för Tillväxtnämnden löpande under första kvartalet 2021 innan delrapport till kommunstyrelsen i juni 2021.

Länet
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in