Trafikarbeten som påverkar framkomligheten

By on 8 december, 2022
Karta över planerade gatuarbeten med större påverkan på framkomligheten i Örebro under 2023.
Bild: Örebro kommun

Planerade trafikarbeten som påverkar framkomligheten i Örebro, här är en översikt, under 2023 väntar en del större och mindre trafikarbeten i Örebro. Gatuarbetet längs Rudbecksgatan, för att säkra vattenförsörjningen för örebroarna, är det mest omfattande som kommer ha stor påverkan på framkomligheten i Örebro.

För att säkra en hållbar infrastruktur i Örebro behöver vi kontinuerligt göra underhålls- och utvecklingsarbeten. Gatuarbetena längs Rudbecksgatan, vid Kasernbron vid CV-rondellen, korsningen på Hjälmarvägen i Norra Ormesta och bron över motorvägen vid Boglundsängen är de planerade arbeten som kommer ha störst påverkan på framkomligheten i Örebro under 2023.

– När planerade projekt och viktiga underhållsarbeten ska göras är det ofrånkomligt att framkomligheten begränsas på vissa platser under vissa perioder. För att minska påverkan på all slags trafik, både fordon, kollektivtrafik, cyklister och gående, sker en kontinuerlig planering och samordning med flera olika aktörer, säger Randi Andreassen, planerare på Tekniska förvaltningen.

– För att påverkan på trafikanterna ska bli så liten som möjligt ställer vi bland annat krav på att de som bygger ska samordna med andra aktörer där det är möjligt, och att de ska ha en god kommunikation med allmänheten. Det kan handla om att informera näringsidkare i området, sätta upp skyltar och att informera på webb. Vi kan också ställa krav på när i tid på året, och i vissa fall även när på dygnet, arbetet får göras för att upprätthålla en så bra framkomlighet som möjligt i Örebro, säger trafikingenjör Stefan Lange.

I planeringen är det också viktigt att ta hänsyn till trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och arbetsmiljön för de på plats. Det kan till exempel innebära att det krävs en mer omfattande avstängning som påverkar framkomligheten för trafiken.

– Vi kan alla bidra till en bättre trafik- och arbetsmiljö vid gatuarbeten, oavsett vad det beror på. Det är särskilt viktigt att följa skyltning, ta det lugnt förbi ett arbetsområde och om möjligt välja en annan väg för att underlätta både för de som arbetar på platsen och de trafikanter som verkligen behöver passera arbetsområdet, säger Stefan Lange.

…………….
 
Planerade arbeten med störst påverkan på framkomligheten

Tidsplaner kan ändras på grund av till exempel omvärldsläget som medför vissa leveransproblem och ökade kostnader.

….

Byte av vatten- och avloppsledningar längs Rudbecksgatan

För att säkra vattenförsörjningen för örebroarna byter vi vatten- och avloppsledningar längs Rudbecksgatan. Det är ett omfattande och tidskrävande arbete som kommer påverka framkomligheten.

Arbetet samordnas med flera andra gatuarbeten, bland annat arbetet med att anpassa gatorna för det nya kollektivtrafiksystemet med snabbussar. Det arbetet är en fortsättning på det som redan gjorts mellan Tybble och Österplan.

Arbetet längs Rudbecksgatan planeras starta i februari och vara klart under vintern 2023. Just nu pågår upphandling med entreprenör som ska genomföra arbetena. I början på nästa år kommer mer information om vad som ska göras och när trafik behöver ledas om via alternativa vägar.

….
 
Ny cirkulationsplats i Norra Ormesta

Korsningen på Hjälmarvägen, vid Sjölandsgatan och Stortorpsvägen, i Norra Ormesta ska byggas om till en cirkulationsplats, för att skapa en säkrare trafiklösning med lugnare trafiktempo och goda gång- och cykelförbindelser. Ombyggnationen genomförs i två etapper och planeras starta i april-maj och vara klar i december 2023. Under byggtiden blir framkomligheten begränsad.

….

Broreparation vid CV-rondellen mot Rynninge

Kasernbron vid CV-rondellen, över ån mot Rynninge, ska repareras och söder om bron förbättras trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter, genom bland annat farthinder och bättre belysning. Arbetet görs under sommaren för att minska påverkan på busstrafiken. Under byggtiden blir framkomligheten begränsad.

….

Broreparation vid Boglundsängen

Bron vid trafikplats Hedgatan, över motorvägen vid Boglundsängen, ska repareras och få ny belysning. Bron, som är välanvänd och utpekad som utryckningsväg för polis, ambulans och brandkår, kommer vara öppen under hela byggtiden med begränsad framkomlighet. Arbetet görs under sommaren och beräknas ta fyra månader.

…………….

Arbeten med mindre påverkan på framkomligheten

Under 2023 kommer det även ske planerade arbeten med mindre påverkan på framkomligheten i Örebro:

  • Kommunens arbete med att förnya befintliga vatten-och avloppsledningar (VA-ledningar), som påverkar framkomligheten i olika grad.
  • Husbyggen och renoveringar som innebär byggtrafik och andra störningar för trafikanterna, till exempel Kvarteren Hållstugan, Fåfängan, Graningesjön, Tamarinden, Gåsen, Måsen,
  • Länsmuseet och nya brandstationen.
  • E.ON:s arbete med att förnya och förbättra elnätet i flera områden i Örebro.
  • Färdigställande av Termikgatan och flera gator i Norra Ormesta samt mindre åtgärder på Universitetsgatan.

Det kan också tillkomma mer akuta arbeten kopplade till underhåll som inte går att förutspå och som kan komma att påverka framkomligheten i Örebro.

Örebro
Örebronyheter

Källa Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login