Unga i Norden mest intresserade av jobb inom

By on 24 juli, 2023
Foto: Barona

Resultaten som presenteras nedan framkommer i Baronas Youth Pulse- undersökning. Totalt svarade 633 finska, svenska och norska ungdomar i åldrarna 18 till 29 i juniundersökningen. Studiens teman var karriär, yrkesval och intresse inom olika områden.

• De områden som är mest intressanta för finska, svenska och norska ungdomar är vård- och omsorgssektorn, offentlig sektor samt marknadsföring och den kreativa sektorn.

• De sektorer som är minst intressanta är telekom, fastighetsskötsel och städning samt bygg.

• Unga i Norge föredrar fysiskt arbete (56 %) och Finland (48 %), men intresset är lågt i Sverige (38 %).

• Människor tror på att arbeta inom samma område under hela sin karriär minst i Finland (28 %) och mest i Norge (37 %).

Unga i de nordiska länderna är mest intresserade av att arbeta inom vård- och omsorgssektorn och inom den offentliga sektorn. Mindre än hälften (48 %) av ungdomarna är intresserade av att arbeta på helger. Dessutom finns det skillnader i kvinnors och mäns nöjdhet med sina egna karriärer och karriärval.

Karriärval utmanande för unga i ett förändrat arbetsliv

Enligt Youth Pulse är arbetslivet oftast inte en rak väg ens för personer under 30 år, snarare kan överraskningar komma redan i början av karriären. 22 %, eller mer än en femtedel av de unga i Norden, visste inte att de skulle hamna i sina nuvarande jobb. När unga som fortfarande studerar räknas bort stiger andelen till nästan en tredjedel (31 %).

14 % av de unga känner inte att de är inom rätt område. En fjärdedel, eller 25 %, kunde inte säga om de var i rätt bransch eller inte.

”Enligt min mening ger svaren från unga vuxna i de nordiska länderna en mycket realistisk bild av den föränderliga verkligheten i dagens arbetsliv. Arbetstitlar varierar och förändras snabbt, och under samma tjänstetitel kan arbetsuppgifterna vara väldigt olika i olika företag, eller branscher. Det är inte konstigt att vissa unga är osäkra på om deras karriärväg passar deras drömmar och ambitioner”, säger Johanna Mix, Barona Sveriges VD.

39% av unga kvinnor vet inte vad deras drömjobb är, jämfört med 28% av männen. Endast 56% av kvinnorna upplever att de arbetar eller studerar inom rätt område, jämfört med en högre andel män på 65%.

Intresse för meningsfullt arbete

Det finns både likheter och skillnader i attraktionskraften för olika områden mellan Finland, Sverige och Norge.

• Mest intressanta områden: Finland 1. marknadsföring och kreativitet 2. offentlig sektor 3. vård och omsorg; Norge 1. vård och omsorg 2. marknadsföring och kreativa yrken 3. industri och ICT; Sverige 1. offentlig sektor 2. vård och omsorg 3. marknadsföring och kreativa yrken.

• Sektorer med minst intresse: Finland 1. fastighetsskötsel och städning 2. telekom 3. bank och försäkring; Norge 1. telekom 2. fastighetsunderhåll och städning 3. Föreningar och frivilligorganisationer; Sverige 1. ICT- och telekomsektorn 2. Fastighetsunderhåll och städning 3. Turism- och besöksnäring.

”Den offentliga sektorns och vård- och omsorgssektorn attraktionskraft är förvånansvärt stark med tanke på de utmaningar som lyfts fram i mediedebatten. Det svagare ekonomiska läget måste ha påverkat intresset för dessa sektorer som lider av svår arbetskraftsbrist. Dessutom verkar önskan att göra ett meningsfullt arbete, som observerats i många studier, också återspeglas i dessa resultat”, analyserar Johanna Mix och fortsätter:

”Inom de minst intressanta sektorerna har det försvagade arbetsmarknadsläget säkerligen påverkat byggsektorns attraktionskraft. ICT-sektorns ställning som den minst intressanta sektorn i Sverige är ett mycket anmärkningsvärt resultat som skiljer sig från de övriga nordiska ländernas. Den senaste tidens uppsägningar av stora arbetsgivare inom sektorn kan vara en förklaringsfaktor.”

Det fanns också skillnader i arbetsrelaterade preferenser mellan länderna. Fysiskt arbete föredras i Norge (56 % av de tillfrågade) och Finland (48 %), men intresset är lågt i Sverige (38 %). 46 % av ungdomarna i Norden vill inte jobba på helgerna. Intresset är svagast i Norge (51 % vill inte göra det), medan intresset i Sverige (44 %) och Finland (43 %) är något bättre.

”I Sverige har det till exempel funnits ett stort fokus på kunskapsintensiva branscher och tjänster, vilket minskat behovet av fysiskt arbete. Denna utveckling kan återspeglas i ungas inställning till arbetets karaktär och styra dem mot ett mindre fysiskt arbete. Det låga intresset för helgarbete är en stor utmaning, särskilt för tjänstesektorn, och svaret på det kräver nya idéer och eventuellt även incitament”, säger Johanna Mix.

Platsoberoende arbete, som kan utföras var som helst i det egna hemlandet eller utomlands, är av störst intresse i Finland och Norge (25 % i båda) och minst i Sverige (16 %).

BVoice Youth Pulse är Baronas månatliga undersökning av unga i åldern 18 till 29. I juni genomfördes undersökningen i Finland, Sverige och Norge. Totalt svarade 633 ungdomar på undersökningen, med ett urval av mer än 200 i varje land. Undersökningen genomfördes och uppgifterna samlades in av Norstat.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Barona

You must be logged in to post a comment Login