Vikten av goda levnadsvanor vid psykisk ohälsa

By on 16 mars, 2023

I samband med Svenska psykiatrikongressen 2023 släpper Svenska Läkaresällskapet en film för att uppmärksamma fakta och råd för hälsosamma levnadsvanor vid samtidig psykisk ohälsa. Målgruppen är patienter och närstående med målet att stödja fler till en förbättrad hälsa.

Svenska Läkaresällskapet (SLS) driver sedan 2012 Levnadsvaneprojektet på uppdrag av Socialstyrelsen med syftet att stödja införandet av Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor i vården. I ett delprojekt läggs särskilt fokus på hälsosamma levnadsvanor vid psykisk ohälsa vilket bland annat resulterat i skrifterna ”Guldkorn” och ”Guldkorn för alla”.

– Goda levnadsvanor har stor inverkan på vårt fysiska och psykiska mående. Patienter med psykisk ohälsa har inte bara sämre somatisk hälsa, utan ofta även en mer utsatt livssituation än genomsnittet av befolkningen. Därför är riktade insatser till patienter med psykisk ohälsa särskilt viktigt, säger psykiatrikern Jill Taube, verksam inom SLS Levnadsvaneprojekt. Med filmen ”Guldkorn för alla” hoppas vi nå ut till fler som behöver stöd för att förändra sina levnadsvanor vid samtidig psykisk ohälsa.

Filmen bygger på skriften ”Guldkorn för alla” som gavs ut 2021 vilket är patientversionen av ”Guldkorn” som gavs ut 2017. I materialet lyfts exempelvis hur tobak påverkar effekten av vissa läkemedel och hur alkohol kan förvärra psykisk ohälsa som ångest och depression.

– Framtagandet och tillhandahållandet av ”Guldkorn” och ”Guldkorn för alla” är exempel på ett framgångsrikt professionsövergripande och evidensbaserat arbete för hälsofrämjande insatser i hälso- och sjukvården. Om vi ska lyckas sluta hälsoklyftan inom en generation så är professionsorganisationernas arbete avgörande, säger Anna Kiessling, projektledare för SLS Levnadsvaneprojekt samt ordförande i SLS kommitté för prevention och folkhälsa.

”Guldkorn” och ”Guldkorn för alla” är framtaget inom ramen för SLS Levnadsvaneprojekt och författat av Jill Taube och Yvonne Lowert, båda psykiatriker med lång erfarenhet av evidensbaserat hälsofrämjande arbete. Skrifterna har distribuerats till hälso- och sjukvårdspersonal och patienter över hela landet. Intresset för materialet är stort och under 2021 översattes ”Guldkorn för alla” även till engelska ”Grains of gold”. Nu finns även en filmversion som vänder sig till patienter.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa: Svenska Läkaresällskapet

You must be logged in to post a comment Login