Ytterligare insatser för en mer etisk idrott

By on 15 april, 2017

Svensk idrott intensifierar nu arbetet med att stärka det etiska och barnrättsliga arbetet inom idrottsrörelsen. Inför Riksidrottsmötet i maj föreslår Riksidrottsstyrelsen krafttag för en tryggare och mer transparent idrottsrörelse.

– Svensk idrott har under en längre tid arbetat med värdegrundsarbetet och kommit långt, samtidigt ser vi att det finns behov av att stärka arbetet ytterligare. Det känns positivt att nu lägga fram ett flertal förslag som syftar till att stärka idrottens etiska plattform, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Bland de motioner som inkommit inför Riksidrottsmötet finns införande av en etisk kod inom idrottsrörelsen, inrättandet av en idrottsombudsman samt en visselblåsarfunktion.

Dessvärre är inte idrottsrörelsen befriade från händelser som står helt i strid med idrottens värdegrund och då är det viktigt att kunna vidta åtgärder. Syftet med förslagen är att öka transparensen samt tydliggöra konsekvenserna för de som inte följer den gemensamma värdegrunder och har barnrättsperspektivet som utgångspunkt för sin verksamhet. Det är en helt annan ansats än grumliga tankar om statliga ombudsmän, offentligt stödda handlingsprogram o statliga ekonomiska bestraffningsåtgärder, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Riksidrottsstyrelsens förslag till beslut i korthet:

1. Att ta fram en etisk kod för svensk idrott i syfte att förstärka idrottsrörelsens värdegrund och ta fram en gemensam plattform för samtliga medlemmar att förhålla sig till och det innefattar även en uppförandekod.

2. Se över förutsättningarna att inrätta en extern visselblåsarfunktion vars uppgift ska vara att ge personer som har kunskap om oegentligheter inom föreningar, förbund eller andra anslutna verksamheter möjligheter att förmedla detta anonymt till en extern funktion. Syftet är att göra det enklare att anmäla och därmed öka förutsättningarna för att oegentligheterna ska bli kända och åtgärder vidtas. Redan idag finns infrastrukturen för visselblåsarfunktioner då RF redan infört en sådan funktion inom dopingområdet samt för matchfixing.

3. Inrätta idrottens ombudsman som ska verka rådgivande och stödjande gentemot föreningar, specialidrottsförbund och andra inom idrotten när det gäller värdegrundsområdet samt som har särskild rätt att föra talan i bestraffningsärenden.

4. Preskriptionstiden för bestraffningar inom idrotten föreslås som tidigare vara kvar till två månader med hänvisning till att uppmuntra föreningar, ledare, utövare och andra inom idrotten att anmäla så snart som möjligt från det att övergreppet, kränkningen eller andra oegentligheter blir känt. Vid överträdelser, som ex övergrepp av olika former mot barn, gäller självfallet svensk lag, oberoende av idrottens egna preskriptionstider. 

You must be logged in to post a comment Login