​Älgens betning av tall orsakar stor skada för landets skogsbrukare

By on 29 juni, 2020

Älgens betning av tall orsakar stor skada för landets skogsbrukare, betningen leder både till tillväxtförluster och kvalitetsnedsättningar för det framtida timret och kostnaden för skogsbruket har beräknats till att årligen uppgå till 1,25 miljarder kronor.

Varje vår sedan 2000 genomför Skogsstyrelsen en inventering av skadorna över hela landet, den så kallade älgbetesinventeringen eller äbin. Siffrorna för Götaland och Sveland samt Gävleborg har nu publicerats. Man kan där konstatera att skadorna på tallungskogen orsakat av älg minskar.

Det finns också en tydlig trend att andelen icke skadade tallstammar ökar på länsnivå i de flesta av de hittills redovisade länen jämfört med åren 2015–2016 som redovisas i Skogsstyrelsens sammanställning. Man kan i de flesta län se en tydlig ökning av de att marker som är lämpliga för tall faktiskt återbeskogas med tall. Även många mellanmarker som oftast mår bra av en blandning av tall och gran har ökat inslaget av tall under perioden.

– Det här är en mycket glädjande trend. Vad vi kan utläsa från Skogsstyrelsens äbin resultat tycks det finnas ett tydligt samband mellan den ökade andelen tallstammar utan skador och den ökade planteringen av tall på tallmarker, säger Mikael Hultnäs, Riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund.

I slutändan innebär detta ett ökad positivt resultat för skogsbrukarna. Resultaten visar att det inte enbart är en minskad älgstam som är lösningen på det höga skadeläge som har varit. Utan även skogsägarna kan dra sitt strå till stacken. Även om återbeskogningen med tall på tallmarker har ökat, finns det fortfarande ett stort utrymme för förbättring, vilket sannolikt skulle minska andelen skadade tallstammar ytterligare.

– Förutom att beteskadorna minskar, tar skogsbruket dessutom bättre tillvara på skogsmarkens produktionsförmåga och minskar risken för skadeinsekter och svampangrepp genom att föryngra marken med rätt trädslag, avslutar Mikael Hultnäs.

Faktaruta älg och skog

  • Älgen betar tall på vintern när annan föda inte finns – leder till stora skador.
  • Skadorna har beräknats att årligen uppgå till 1,25 miljarder kronor av Skogsstyrelsen.
  • Vissa marker är lämpliga för tall och vissa för gran – det är viktigt att plantera rätt träd på rätt plats.
  • I Sverige sköts drygt 80 000 tusen älgar förra jaktåret och det finns ungefär 250 000 älgar i hela Sverige.
  • Flest älgar sköts i Jämtlands län och minst antal i Blekinge län.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa Jägarnas Riksförbund
Länkar:
https://www.skogsstyrelsen.se/nyhetslista/betesskadorna-minskar-i-svealand/
https://www.skogsstyrelsen.se/nyhetslista/antligen-minskar-algens-betesskador-pa-skogen-i-gotaland/
https://www.skogsstyrelsen.se/statistik/statistik-efter-amne/abin-och-andra-skogliga-betesinventeringar/abin/
https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/om-oss/publikationer/2019/rapport-2019-16-skogsbrukets-kostnader-for-viltskador.pdf

You must be logged in to post a comment Login