Årets grovfoderskörd minskade kraftigt

Av på 14 december, 2018

Sommarens torka och höga temperaturer ledde inte bara till minskade skördar av spannmål och oljeväxter. Även vallskörden minskade kraftigt, med en femtedel, jämfört med 2017. På grund av grovfoderbristen har större spannmålsarealer än vanligt skördats som ensilage istället för att tröskas.

Den totala skörden av:spannmål blev 3,25 miljoner ton. Det är en minskning med 2,7 miljoner ton motsvarande 45 procent jämfört med år 2017 raps och rybs blev 217 800 ton. Den minskade med 160 000 ton motsvarande 42 procent jämfört med år 2017 slåttervall blev knappt 3,3 miljoner ton torrsubstans (0 procents vattenhalt). Det är en minskning med nästan 0,8 miljoner ton motsvarande 20 procent jämfört med 2017 ärter och åkerbönor minskade med drygt 33 000 ton respektive 75 000 ton. Årets skörd av åkerbönor blev mindre än en tredjedel av motsvarande skörd under 2017.

Vallskörden minskade mest i Jönköpings, Kalmar och Skåne län
Jönköpings, Kalmar och Skåne län hade det största skördebortfallet av vall med en totalskörd som var 35–38 procent mindre än 2017. Hektarskördarna var mellan 27 och 32 procent lägre än 2017 i alla produktionsområden förutom Övre Norrland och Svealands slättbygder. Det förklaras av att skördarna i dessa områden var låga även 2017. Utöver minskade vallskördar torkade betet bort, vilket gjort att många lantbrukare har tvingats att börja använda skörden som var avsedd för vinterfoder till stödutfodring redan under sommaren.

Arealerna ökade men hektarskörden av spannmål till grovfoder halverad
Arealen spannmål (exklusive majs) som skördats som ensilage ökade från 45 600 hektar 2017 till 98 300 hektar under 2018. Men eftersom hektarskörden halverades var den totala mängden spannmål som skördades som grovfoder i stort sett lika stor som år 2017. Detta trots att många lantbrukare skördat arealerna två gånger, långt in på hösten. I Jönköpings län skördades mer än hälften av all spannmål som ensilage jämfört med 16 procent 2017. I Kronobergs län skördades 38 procent som ensilage. Hektarskörden av majs till ensilage (som normalt sett brukar klara torka bättre) var 31procent lägre än 2017 och totalskörden minskade med nästan 55000 ton (0 procent vatten). För att kunna jämföra olika typer av grönfoder (ensilage och hö) som har olika vattenhalter har vi valt att konsekvent räkna om och redovisa alla kvantiteter av grovfoder till vattenhalten 0 procent. Ensilage har annars normalt en vattenhalt runt 30 procent och hö en vattenhalt på 16,5 procent.

Skörd från träda och andra åkerarealer gav 180 000 ton
I mitten av juni gav Jordbruksverket generell dispens för skörd av träda och obrukade fältkanter som anmälts som ekologiska fokusarealer. Många lantbrukare med grovfoderbrist skördade trädor, skyddszoner, vallinsådder på hösten, återväxt på gräsfrövallar efter tröskning av gräsfrö och liknande åkerarealer. Skörden från dessa andra åkerarealer blev omkring 180 000 ton torrsubstans. Den skördade arealen var 88 000 hektar. Variationen mellan de gårdar som redovisat skörd från andra arealer är stor, från 0,5–250 hektar beroende på tillgång på areal och behov av extra grovfoder.

Extremt låga skördenivåer för alla grödor i hela landet
Sommarens torka och värme ledde till missväxt och låga skördenivåer i alla delar av landet. Stockholms, Uppsala, Gotlands, Skåne och Västmanlands län är exempel på län där en eller flera av grödorna i genomsnitt gav mindre än hälften av vad som är normalt. I Gotlands län var hektarskörden av vårkorn 56 procent lägre än i fjol och i Skåne län var den 51 procent lägre. Enskilda lantbrukare har i många fall endast kunnat skörda en femtedel av vad som är normalt eller ingenting alls.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in