Beskattning av bitcoin inte så självklart som man kan tro

Av på 24 juni, 2018

Det har under en längre tid och i flera olika sammanhang förts diskussioner om vilken typ av tillgång bitcoin egentligen är. Ska bitcoin behandlas som en valuta, ett värdepapper eller någonting helt annat? Vilken typ av tillgång bitcoin ska anses utgöra är inte helt oviktigt när det kommer till hur köp och försäljning av bitcoin ska redovisas skattemässigt.

Skatteverket publicerade så tidigt som 2014 ett ställningstagande i vilket Skatteverket uttalar att bitcoin inte kan likställas med en utländsk valuta och att försäljning av bitcoin hos en privatperson därför ska kapitalvinstbeskattas enligt bestämmelserna om övriga tillgångar i 52 kap. inkomstskattelagen. Försäljning ska därför redovisas på blankett K4 avsnitt D i deklarationen. Med försäljning förstås även växling av bitcoin.

Denna uppfattning, att bitcoin ska beskattas i inkomstslaget kapital enligt bestämmelserna om övriga tillgångar, har även bekräftas i ett (nu överklagat) förhandsbesked från Skatterättsnämnden 2018-04-18. Den gängse uppfattningen tycks således vara att köp och försäljning av bitcoin hos fysiska personer under alla omständigheter ska beskattas i inkomstslaget kapital.

Skatteverket har emellertid på senare tid, trots Skatteverkets uppfattning i sitt eget ställningstagande och Skatterättsnämndens förhandsbesked, i ett antal fall ansett att fysiska personers köp och försäljning av bitcoin i vissa fall ska beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet och inte i inkomstslaget kapital. Grunden för Skatteverkets uppfattning tycks vara att personerna har spekulerat i bitcoin i sådan omfattning att handeln ska betraktas som yrkesmässig.

Innebörden av beskattning i inkomstslaget näringsverksamhet är att skattesatsen uppgår till uppemot ca 60 procent istället för 30 procent i inkomstslaget kapital. Dessutom innebär beskattning i inkomstslaget näringsverksamhet att den skattskyldige, enligt Skatteverket, är skyldig att upprätta bokföring avseende sina köp och försäljningar av bitcoin. För det fall bokföring inte upprättats kan bl.a. bokföringsbrott aktualiseras. Dessutom har Skatteverket i några fall påfört skattetillägg eftersom de skattskyldiga, enligt Skatteverket, felaktigt redovisat försäljningarna i inkomstslaget kapital och inte i inkomstslaget näringsverksamhet.

Enligt vår uppfattning förefaller Skatteverkets nya uppfattning strida mot vad Skatteverket yttrat i andra sammanhang, exempelvis i sitt eget ställningstagande från 2014. Detta föranleder naturligtvis befogad förvirring hos den skattskyldige avseende hur försäljning av bitcoin i det enskilda fallet ska beskattas. Några domstolsavgöranden finns emellertid, såvitt är känt, ännu inte avseende den aktuella frågan.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in