Beslut i kommunfullmäktige den 24 april.

Av på 26 april, 2013

På sitt möte 24 april beslutade kommunfullmäktige bland annat om årsredovisningar för Örebro kommun och de kommunala bolagen, om om- och tillbyggnad av Örebro konserthus samt om ny plan- och byggtaxa från 1 maj.

Protokollet är ännu inte justerat. Här finns den fullständiga ärendelistan.

Årsredovisning för Örebro Rådhus AB och dotterbolagen

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Örebro Rådhus AB och dotterbolagen.

Örebro Rådhus AB ägs till 100 procent av Örebro kommun. Bolaget är kommunens ägare i de dotterbolag som kommunen äger majoriteten av aktierna i samt i större intressebolag. Örebro Rådhus AB äger samtliga aktier i Örebrobostäder AB, Örebroporten Fastigheter AB, Futurum Fastigheter i Örebro AB, Stadsnät i Örebro AB och Kilsbergen i Örebro AB samt 91 procent av aktierna i Länsmusiken i Örebro AB. I juli 2012 köpte Örebro Rådhus AB 44,95 procent av aktierna i Örebro Läns Flygplats.

Årsredovisning 2012 för Örebro kommun

Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisning 2012 för Örebro kommun. Medel ur det egna kapitalet reserveras till följande: 35 miljoner kronor (mnkr) till prioriterade tillväxtsatsningar, 5 mnkr till jubileumsåret, 65 mnkr till sociala investeringar, 25,8 mnkr till intraprenadernas överförda
resultat.

Kommunens samlade resultat för 2012 är 506 mnkr, vilket är 389 mnkr högre än budgeterat. Resultatet påverkas bland annat av cirka 300 mnkr i intäkter från försäljningen av fastigheter till de kommunala bolagen och engångsintäkter från återbetalning av sjukförsäkringspremier från åren 2007 och 2008 med 121 mnkr.

Årets resultat är 2,2 procent, vilket är i nivå med det som brukar betraktas som god ekonomisk hushållning. Nämndernas insatser bedöms bidra till önskad utveckling av de fyra strategiska områden som kommunfullmäktige angett. Av kommunfullmäktiges 20 mål för god ekonomisk hushållning är nio uppnådda, fyra har inte klarats, fyra visar en positiv utveckling och för tre av målen saknas det underlag för en bedömning.

Ta del av årsredovisningen i sin helhet.

Ändrad plan- och bygglovstaxa

Kommunfullmäktige beslutar att anta en ny plan- och bygglovstaxa. Orsaken till att taxan revideras är att den tidigare inte gett full täckning för kostnaderna. Med den nya taxan ligger Örebro kommun på ungefär samma nivå som andra kommuner.

Ändringar i föreskrifter om var man får dricka öl och starkare drycker

Kommunfullmäktige beslutar att anta Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Örebro med ändringar som bland annat innebär att det blir förbjudet att dricka öl med mer än 2,25 volymprocent alkohol på de platser som finns listade sedan tidigare samt lekplatser och skolgårdar.

Om- och tillbyggnad av Örebro konserthus

Kommunfullmäktige beslutar att Örebroporten Fastigheter AB får i uppdrag att genomföra en om- och tillbyggnad av Örebro konserthus. Ombyggnationen påbörjas våren 2014 och beräknas vara klar september 2015.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in