Bilen bra för kollektivt resande på landsbygd

Av på 1 december, 2017

Kollektivtrafik i traditionell mening kan inte självt bidra till ökad mobilitet och tillgänglighet, istället måste flera olika trafikformer integreras i samma system. Där är bilen en viktig del. VTI avrapporterar idag ett regeringsuppdrag om kollektivtrafik på landsbygd.

VTI fick 2016 i uppdrag av regeringen att genomföra en studie om effektiva och innovativa lösningar som kan öka medborgarnas vilja och möjlighet att utnyttja kollektivtrafiken på landsbygd. Syftet med studien var att lyfta goda exempel samt beakta olika landsbygders speciella förutsättningar och nya möjligheter att hantera öppna data och digitalisering.

– En viktig slutsats är att kollektivtrafik i traditionell mening inte självt kan bidra till ökad mobilitet och tillgänglighet. Det ställer krav på att flera olika trafikformer görs tillgängliga och integreras i samma system, säger Jessica Berg, forskare vid VTI.

Kollektivtrafik på landsbygd används i liten utsträckning sett till den totala andelen av befolkningen. Det finns dock människor som är beroende av en fungerande kollektivtrafik för att kunna ta sig till arbete, skola och andra aktiviteter. Bilen är det dominerande färdsättet och lyfts fram både som oumbärlig och problematisk.

– Den frekventa bilanvändningen på landsbygd kan ses som ett problem men också som en resurs. Här finns en potential för delningsekonomi att fungera i form av samåkning, bilpooler och bildelningstjänster, säger Jessica Berg.

Om resenärer ska kunna söka, boka och betala för både allmän kollektivtrafik och olika former av anropsstyrd trafik i samma app kräver det att olika tekniska moduler och databaser kopplas ihop. Öppna data används idag i mycket liten utsträckning för transporter på landsbygd och införandet av nya digitaliserade tjänster bromsas av regionernas långa upphandlings­perioder.

Vi har kunnat identifiera flera olika typer av innovativa lösningar för kollektivt resande. Regionerna uppfattar att vissa lösningar är effektiva medan andra har varit kostsamma och lagts ned. Tyvärr finns få dokumenterade utvärderingar som i detalj visar hur det gått med olika försök.

Rapporten ger exempel på och beskriver lösningar för ökad tillgänglighet och mobilitet på landsbygd. Lösningar kan vara olika typer av anropsstyrd trafik, gratis kollektivtrafik och samordning av olika trafikformer och tjänster, till exempel att öppna skolskjutsar för allmänheten.

Starka stråk kan vara ett alternativ som innebär att satsningar görs där trafiken har störst potential att utvecklas, som exempelvis snabba transporter längs med en huvudväg som passerar flera orter. Förutom bussar så spelar även järnvägen en stor roll för starka stråk-lösningar. Dessutom är det viktigt att marknadsföring eller information om förändringar når ut och att människor får möjlighet att testa hur nya lösningar fungerar i vardagen, till exempel med prova-på-kort.

Regionalt
Örebronyheter

Om studierna
Delstudierna innehåller en kartläggning av resande i lands- och glesbygd, en internationell litteraturstudie, intervjuer och enkäter riktade till regionala kollektivtrafikmyndigheter, dokumentstudie över befintliga och genomförda projekt i svenska landsbygder samt intervjuer med personer boende i olika landsbygder i Sverige. Slutrapporten är en sammanställning av delstudiernas viktigaste resultat.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in