De kostnadsreducerande åtgärderna ger effekt

By on 29 maj, 2024
Arkivbild

De kostnadsreducerande åtgärderna ger effekt, men det krävs fortsatta besparingar. De besparingsåtgärder som Region Örebro län har vidtagit, och planerar att vidta under den närmaste tiden är absolut nödvändiga.

Det visar den senaste periodrapporten som pekar mot ett balanskravsresultat på minus 600 miljoner kronor vid årets slut.

– Det ekonomiska läget är fortsatt mycket bekymmersamt för Sveriges regioner, vi har stora underskott att hantera. Glädjande nog ser vi att vårt kostnadsreducerande arbete ger resultat och det är väldigt viktigt att vi fortsätter på den inslagna vägen så att vi i det längre perspektivet kan nå en ekonomi i balans, säger Andreas Svahn (S), ordförande i regionstyrelsen.

Enligt Sveriges Kommuner och Regioners senaste ekonomirapport går regionsektorn år 2024 mot ett underskott på totalt 16 miljarder kronor. Varken regeringens tillskott om totalt 6 miljarder kronor eller de minskade kostnader som en sjunkande inflation medför är tillräckligt för att nå ett positivt resultat.

– Minus 600 miljoner kronor vid årets slut är ett väldigt stort underskott men om vi jämför med fjolårets resultat på minus 909 miljoner kronor är det ändå en förbättring. Det är bland annat en följd av att vi har minskat våra personalkostnader, att vi har lägre hyrläkarkostnader och att vi i övrigt arbetar med ekonomiska åtgärdsplaner, säger Charlotta Englund (C), vice ordförande i regionstyrelsen.

Regionfullmäktige beslutade i samband med att verksamhetsplanen med budget 2024 antogs om så väl skattehöjning och avgiftshöjningar som kostnadsreduceringar. De kostnadsreducerande åtgärderna fördelades ut till nämnderna som sedan beslutade om egna handlingsplaner.

 – Handlingsplanerna omfattar 672 olika åtgärder och vid årets slut visar en prognos att 556 av dessa kommer att vara genomförda, vilket skulle motsvara ett ekonomiskt värde på 453 miljoner kronor. Övriga åtgärder väntas få effekt först nästa år, säger Behcet Barsom (KD), ledamot i regionstyrelsen.

De aktuella åtgärderna är av skilda slag, några är mindre medan andra är mer omfattande. En åtgärd av det senare slaget är indragning av tjänster i samband med planerade pensioneringar. Under år 2024 kommer antalet anställda att minskas med 209.

Ekonomi/Hälsa | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Region Örebro län

You must be logged in to post a comment Login