Det ska bli straffbart att delta i en terroristorganisation

By on 10 mars, 2023

Att delta i och finansiera deltagande i en terrorist­organisation ska vara straffbart, det föreslog regeringen i en proposition i går. Det innebär att Sverige får ett nytt kraftfullt verktyg för att bekämpa terrorism.

I en proposition som regeringen fattat beslut om i dag föreslås ett särskilt straff­ansvar för den som deltar i verk­samheten i en terrorist­organisation på ett sätt som är ägnat att främja, stärka eller under­stödja organisa­tionen.

Det föreslås också bli straff­bart att finansiera deltagande i en terroristorganisation, att offentligt upp­mana och rekrytera till brottet samt att resa utom­lands i avsikt att begå brottet.

– Sverige har ett förhöjt terror­hot som vi måste ta på mycket stort allvar. Därför har regeringen i dag beslutat en proposition om att förbjuda deltagande i en terror­organisation. Detta blir ett nytt kraft­fullt verktyg för att bekämpa terrorism och försvara vårt fria och öppna samhälle, säger justitie­minister Gunnar Strömmer.

I princip alla former av stöd till en terrorist­organisation – oavsett om det handlar om materiellt bistånd eller bistånd i form av deltagande i verk­samheten – bidrar till att upp­rätt­hålla och stärka organisa­tionen och därmed dess förmåga att begå terrorist­brott.

För att ytter­ligare förbättra möjlig­heterna att förhindra och bekämpa terrorism föreslår regeringen därför att den straff­rättsliga terrorism­lag­stift­ningen skärps. Detta genom att det införs en särskild straff­bestäm­melse för deltagande i en terrorist­organisation.

Straffskalan föreslås vara fängelse i högst fyra år. Om brottet är grovt före­slås straff­skalan vara fängelse i lägst två och högst åtta år. Har gärnings­mannen lett terrorist­organisationen föreslås straff­skalan i stället vara fängelse på viss tid, lägst två och högst arton år, eller på livstid.

Propositionen lämnas i dag över till riksdagen, lag­ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2023.

Politik | Sverige
Örebronyheter

Källa: Justitiedepartementet

You must be logged in to post a comment Login