Får man röka i sin bostadsrätt

Av på 31 mars, 2021

Kan en bostadsrättsförening tvinga en bostadsrättshavare som röker i sin lägenhet att flytta från föreningen? Den frågan ställdes i ett nyligen avgjort rättsfall från Norrköpings tingsrätt. Det korta svaret är ja, i vissa fall – om röklukten är konstant och allt för påtaglig.

I rättsfallet hade två grannar till en rökare klagat på röklukt under flera års tid. Röklukten var konstant och hade spridit sig ut i både trappuppgång och in grannarnas lägenheter. Röklukten hade bland annat satt sig i grannarnas textilier. Föreningen hade vidtagit vissa åtgärder för att minska röklukten, bland annat tätat den rökande bostadsrättshavarens lägenhetsdörr och installerat en ny ventilation i huset. Trots dessa åtgärder stördes grannarna av röklukten.

Enligt bostadsrättslagen ska en bostadsrättshavare vid användning av lägenheten se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Bostadsrättshavaren ska även i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset. Med anledning av detta valde föreningen att skicka en rättelseanmodan till den rökande bostadsrättshavaren med innebörden att han skulle upphöra med rökningen i lägenheten. Bostadsrättshavaren följde inte rättelseanmodan utan fortsatte röka i lägenheten, vilket gjorde att föreningen sade upp bostadsrättshavaren till avflyttning.

Norrköpings tingsrätt konstaterade att det saknas praxis kring om röklukt är en störning som boende i ett flerfamiljshus bör förväntas tåla eller inte. Synen på rökning har dock förändrats avsevärt de senaste decennierna, från att ha betraktats som en företeelse som i allmänhet får tolereras till att i dag betraktas med minskande tolerans av omgivningen. Detta har tagit sig uttryck bland annat i att rökförbud nu råder på många platser i samhället samt att rökning inomhus i allmänhet inte accepteras.

Tingsrättens uppfattning i frågan blev att viss röklukt från en granne fortfarande faller inom ramen för vad som skäligen får tålas av övriga boende i ett flerfamiljshus. En viss mängd röklukt får man alltså som boende i ett flerfamiljshus räkna med. I det aktuella fallet var dock lukten från den rökande bostadsrättshavarens lägenhet kraftig och konstant och därför ansåg tingsrätten att störningen påverkat övriga boende på ett sätt som inte skäligen bör tålas. Störningen hade inte varit ringa och inget som man som boende i ett flerfamiljshus ska kunna räkna med. Den rökande bostadsrättshavaren förpliktades därför att flytta från lägenheten.

Det bör noteras att detta rättsfall avgjordes i tingsrätten, det vill säga en underinstans. Skulle frågan prövas igen i en annan tingsrätt eller i en högre instans som hovrätten eller Högsta domstolen, är det inte säkert att utfallet i domen skulle bli detsamma som i fallet från Norrköpings tingsrätt.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: HSB

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in