Fem förslag för bättre ordning på elsparkcykelmarknaden

Av på 13 augusti, 2021

Stadstrafiken har förändrats sedan elsparkcyklarnas intåg och har inneburit stora nyttor för användarna ­– men också en del uppmärksammade problem med felanvändning av fordonen.

Därför föreslår Stockholms Handelskammare fem skarpa åtgärder för att förbättra situationen.

– Den här sortens mikromobilitet är efterfrågad och kan avlasta exempelvis kollektivtrafiksystemet, men det är viktigt att komma till rätta med baksidor i form av buskörning och oansvariga parkeringar som påverkar andra som vistas på stadens gator, säger Carl Bergkvist, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare.

Elsparkcyklarna etablerades på allvar i svenska städer under våren 2019 och så väl utbudet som användandet har därefter vuxit snabbt.

Affärsidén är att tillhandahålla ett transportmedel som möjliggör snabbare resor mellan punkter som inte är sammanbunda med kollektivtrafik samt att underlätta resor under den sista sträckan av den totala resan, exempelvis mellan en station och hemmet. En aktör uppger att 45 procent av deras resor i Stockholm antingen slutar eller börjar inom 100 meter från ett kollektivtrafikstopp.

Den funktionen ser Stockholms Handelskammare som viktig för svenska städer i allmänhet och större städer, exempelvis Stockholm, i synnerhet.

Samtidigt har felanvändande av elsparkcyklarna i form av oaktsamt eller vårdslöst körande och problematik kopplat till hur fordonen parkeras med regelbundenhet uppmärksammats.

Det är en problematik som behöver adresseras och därför föreslår Stockholms Handelskammare fem åtgärder för en fungerande elsparkcykelmarknad som förutsätter att regeringen ser över lagstiftningen.

– Elsparkcyklar är ett utmärkt sätt att effektivt transportera sig i staden, men avsaknaden av en fungerande lagstiftning skapar irritation. Eftersom antalet fordon har ökat snabbt så blir problemen vid felanvändning större och synligare. Därför är det hög tid att arbeta fram en bättre reglering, säger Carl Bergkvist.

Stockholms Handelskammares fem förslag (se bifogad PDF för fördjupad beskrivning) är i korthet:

1. Ge kommunerna möjlighet att begränsa antalet aktörer och sparkcyklar.

2. Inför särskilda parkeringsplatser för sparkcyklar, cyklar och liknande fordon.

3. Samtliga sparkcyklar som framförs i offentlig miljö bör ha registreringsskylt.

4. Inför en möjlighet att belägga personer med framförandeförbud efter vårdslös körning.

5. Inför en promillegräns för elsparkcyklar.

Stockholms Handelskammares förhoppning är att regeringen påbörjar ett arbete för en bättre reglering av elsparkcykelmarknaden.

– Vi ser ju att så väl företagen som kommunpolitiker på olika sätt försökt agera för att förbättra situationen, men det är ett problem att man ofta tvingas arbeta i en juridisk gråzon. Här har regeringen ett ansvar att i dialog med aktörerna förbättra och förenkla förutsättningarna att motverka felaktigt användande av fordonen, säger Carl Bergkvist.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Stockholms Handelskammare

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in