Fjärdeklassare bättre på att läsa

By on 11 december, 2017
Arkivbild

Efter flera PIRLS-undersökningar med fallande resultat har nu svenska fjärdeklassares läsförmåga förbättrats, läsförmågan ligger nu på samma nivå som 2001 då Sverige presterade som bäst, av övriga 49 deltagande länder är det sju länder som presterar bättre.

– Läsförmågan är en viktig grundbult för att lyckas i skolan. Därför är det extra glädjande att svenska elevers kunskaper i läsförståelse förbättras. Detta är ett styrkebevis från alla duktiga lärare och elever, säger Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket.

Bättre än genomsnittet i EU och OECD
De svenska eleverna har i genomsnitt 555 poäng i resultat på läsförmåga. Det är 16 poäng över genomsnittet i EU- och OECD-länderna. Bland de 50 länder som deltar så presterar sju länder bättre än Sverige. Jämfört med de nordiska länderna som deltar presterar Sverige bättre än Danmark, sämre än Finland och lika bra som Norge.

Svenska elever har blivit bättre
PIRLS har genomförts var femte år sedan 2001 och Sverige har deltagit vid samtliga undersökningar. Sverige presterade bäst 2001 och därefter har resultatet sjunkit vid varje undersökning fram tills nu då Sverige förbättrat resultatet och presterar på samma nivå som 2001.

– Detta är den fjärde internationella undersökningen i rad som visar på elevers förbättrade kunskaper. Jag hoppas att detta ger råg i ryggen till alla som arbetar inom skolan, säger Peter Fredriksson.

Förbättrat både läsning av fakta- och skönlitterära texter
PIRLS testar elevernas kunskaper i läsförståelse både vad gäller faktatexter och skönlitteratur. Resultatet visar att eleverna är lika bra på båda texttyperna. I förra undersökningen 2011 var eleverna sämre på faktatexter. Nu är eleverna jämnstarka och det finns inte några sådana skillnader i resultat.

Skillnader mellan elever med olika bakgrund
Precis som andra internationella undersökningar så presterar flickor bättre än pojkar i PIRLS. Dessutom presterar elever med gynnsam socioekonomisk bakgrund bättre än elever med mindre gynnsam socioekonomisk bakgrund. Skillnaderna har dock inte ökat sedan förra undersökningen 2011 utan ligger på samma nivå.

Digital läsning har undersökts för första gången
För första gången har ePIRLS genomförts. Det är ett läsprov som görs på dator i en simulerad internetmiljö. Syftet med provet är att undersöka elevernas förmåga till den typ av läsning på internet som blir allt vanligare när det gäller att söka och ta till sig information både i skolan och på fritiden. Sverige presterade fjärde bäst bland de 14 länder som deltog. Bara Singapore, Norge och Irland var bättre. Undersökningen visar att svenska elever är ännu bättre på digital läsning jämfört med pappersläsning. Sveriges resultat i webbläsning är 559 poäng. Genomsnittet för de deltagande EU- och OECD-länderna, var 547 poäng.

Regionalt
Örebronyheter

Fakta om PIRLS och ePIRLS
PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) är en internationell studie som undersöker läsförmågan hos elever i årskurs 4. Under våren 2016 genomfördes PIRLS i 50 länder. Sverige deltog för fjärde gången. 4 525 elever i årskurs 4 från 154 skolor deltog.
ePIRLS är ett läsprov som genomförs på dator i en simulerad internetmiljö. ePIRLS prövar även förmågan att navigera mellan olika webbsidor för att hitta rätt information, att snabbt utifrån kort information välja vilken länk som leder rätt och liknande. Under våren 2016 genomfördes ePIRLS för första gången i 14 länder. 3 879 elever i årskurs 4 från 144 skolor deltog.

You must be logged in to post a comment Login