FN-granskning av barns rättigheter i Sverige

By on 19 januari, 2023
Under två dagar, 16-17 januari, har FN:s barnrättskommitté granskat hur Sverige lever upp till barnkonventionen.
Foto: Anna Rosenmüller Nordlander.

FN:s barnrättskommitté granskar regelbundet hur länder som har antagit FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) lever upp till den.

I år är Sverige ett av de länder som granskas. Institutet för mänskliga rättigheter var på plats i Genève och följde utfrågningarna av den svenska delegationen.

FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Volker Türk, inledde kommitténs 92:a session med att lyfta fram 75- års jubileet av den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

Han poängterade att allt arbete med mänskliga rättigheter måste genomsyras av ett barnrättsbaserat synsätt. I sitt tal uppmärksammade högkommissarien även klimatfrågan och den kommande allmänna kommentaren från FN:s barnrättskommitté om barns rättigheter och miljön med speciellt fokus på klimatförändringarna.

I det arbetet har ett rådgivande organ (Child advisory team) med barn och ungdomar från hela världen deltagit. Granskningen av barns rättigheter i Sverige pågick under två dagar, 16-17 januari.

– Flera viktiga frågor togs upp och vi är imponerade av kommitténs arbete och hur insatt den är i situationen för barn och ungdomar i Sverige. En bidragande orsak är nog de alternativrapporter som lämnats från oss, Barnombudsmannen och civilsamhället, men framför allt den dialog som kommittén haft direkt med barn och unga, säger Charlotte Palmstierna, tf vikarierande direktör för institutet.

I september lämnade institutet sin första kompletterande rapport till kommittén och föreslog i rapporten flera områden som kommittén borde ta med i granskningen av regeringens arbete för barns rättigheter. Även Barnombudsmannen och organisationer från civilsamhället har lämnat rapporter som lyfter flera viktiga frågor för säkerställandet av barnets rättigheter. Kommittén har också haft dialog direkt med barn och unga från Sverige.  

Under våren kommer FN:s barnrättskommitté att lämna slutsatser och rekommendationer till Sverige om vad den ser som särskilt viktigt för att säkerställa barns rättigheter i Sverige. Institutet för mänskliga rättigheter har en central roll i att rapportera och följa arbetet med kommitténs rekommendationer till Sverige.

– Vi ser fram emot kommitténs rekommendationer och kommer med stort intresse att följa arbetet med rekommendationerna i Sverige, säger Charlotte Palmstierna, tf vikarierande direktör för institutet.

Fakta/Internationell granskning av mänskliga rättigheter

  • Sveriges efterlevnad av de mänskliga rättigheterna granskas av ett flertal internationella organ, dels genom återkommande rapportering, dels prövning av enskilda klagomål.
  • FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén) övervakar att de stater som har antagit FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), uppfyller sina åtaganden enligt konventionen. Länderna ska vart femte år rapportera till kommittén och Sveriges senaste rapport lämnades in i oktober 2021.
  • Det är även möjligt för till exempel nationella institutioner för mänskliga rättigheter, Barnombudsmannen och organisationer från civilsamhället att lämna egna så kallade alternativrapporter till FN:s barnrättskommitté.

Sverige
Örebronyheter

Källa Institutet för mänskliga rättigheter

You must be logged in to post a comment Login