Förändringar i socialförsäkringen vid årsskiftet

By on 29 december, 2023
Arkivbild

Vid årsskiftet 23/24 träder tre lagändringar i kraft som påverkar socialförsäkringen där det tillfälliga tilläggsbidraget förlängs, covidundantaget upphör och bestämmelserna om utbetalningsmyndighetens transaktionskonto träder i kraft.

Den höjning av prisbasbeloppet som sker vid årsskiftet påverkar flera ersättningar och andra belopp.

Tillfälligt tilläggsbidrag till den som redan har bostadsbidrag

Regeringen har föreslagit att tilläggsbidraget ska förlängas till och med 30 juni 2024. Alla barnfamiljer som har bostadsbidrag får från och med juli 2023 ett tilläggsbidrag motsvarande 40 procent av det vanliga bostadsbidraget. Tilläggsbidraget är ett tillfälligt extra stöd som skulle vara fram till och med december 2023, men som nu alltså förlängs.

Covidundantaget upphör att gälla  

Den 1 januari 2024 upphör covidundantaget i 27 kap. 49 a § socialförsäkringsbalken att gälla.
För anspråksperioder som sträcker sig över årsskiftet innebär det att en försäkrad som beviljas sjukpenning på grund av covidundantaget kan som längst få sjukpenning fram till den 31 december 2023, men kommer få avslag för perioden från den 1 januari 2024 om hen inte har rätt till sjukpenning på annan grund.

Utbetalningsmyndigheten

I samband med att Utbetalningsmyndigheten inrättas under 2024 träder bestämmelserna i lagen (2023:454) om transaktionskonto vid Utbetalningsmyndigheten i kraft som innebär att arbete pågår för att Utbetalningsmyndigheten kommer att vara den myndighet som betala ut förmåner och ersättningar enligt SFB. Det är dock fortfarande Försäkringskassan som utreder och fattar beslut om sådana förmåner och ersättningar.

Pris­basbeloppet

Pris­basbeloppet för år 2024 är 57 300 kronor. Prisbasbeloppet används för att beräkna många av ersättningarna från Försäkringskassan. Det gäller från januari varje år utifrån prisutvecklingen i samhället.

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)

Högsta möjliga SGI: 573 000 kronor
Lägsta möjliga SGI: 13 700 kronor
Den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) kan vara högst 10 gånger prisbasbeloppet och lägst 24 procent av prisbasbeloppet.

Sjuk­penning

Sjuk­penning Kronor per dag
Kalenderdags­beräknad sjuk­penning, högst vid 80 procent 1 218
Kalenderdags­beräknad sjuk­penning, högst vid 75 procent 1 142
Kalenderdags­beräknad sjuk­penning, lägst vid 80 procent 29
Kalenderdags­beräknad sjuk­penning, lägst vid 75 procent 27
Kalenderdags­beräknad sjuk­penning vid hel arbets­löshet, högst 543

….

Sjukersättning och aktivitetsersättning

Inkomstrelaterad ersättning

Högsta belopp för inkomstrelaterad sjukersättning och aktivitetsersättning:

  • 23 171 kronor/månad
  • 278 048 kronor/år

Garantiersättning

Beloppet för den som får garantinivå av sjuk- eller aktivitetsersättning beror på ålder. Beloppen nedan gäller 2024 och kommer att ändras vid årsskiftet när prisbasbeloppet ändras.

Garantiersättning
Ålder Kronor per månad Kronor per år
Upp till 20 år 11 842 142 104
21–22 år 12 081 144 969
23–24 år 12 320 147 834
25–26 år 12 558 150 699
27–28 år 12 797 153 564
29–30 år 13 036 156 429
Från och med 30 år 13 275 159 294

….

Arbetsskadelivränta

Arbetsskadelivränta räknas om varje år genom att multipliceras med ett indexeringstal. Indexeringstalet för 2024 är 1,0624.
Den högsta möjliga arbetsskadelivräntan för 2024 är 429 750 kronor (7,5 prisbasbelopp).

….

Underhållsstöd

Beloppen gäller fullt underhållsstöd.

Underhållsstöd
Barnets ålder Kronor per månad
Till och med den månad då barnet fyller 7 år 1 673
Från och med månaden efter barnet har fyllt 7 år 1 823
Underhållsstöd från och med månaden efter barnet fyller 15 år 2 223

….

Barnbidrag och flerbarnstillägg

Barnbidrag och flerbarnstillägg
Antal barn Barn­bidrag, kronor per månad Flerbarns­tillägg, kronor per månad Summa, kronor per månad
1 1 250 0 1 250
2 2 500 150 2 650
3 3 750 730 4 480
4 5 000 1 740 6 740

.

Från och med det femte barnet får föräldrarna ytterligare 1 250 kronor i flerbarnstillägg per barn och månad.

….

Föräldrapenning

Föräldrapenning
Typ av dag Kronor
Dagar på sjukpenningnivå, högsta möjliga belopp 1 218
Dagar på sjukpenningnivå, lägsta belopp 250
Dagar på lägstanivå 180

….

Assistansersättning

Schablonbelopp: 332,60 kronor.
Högsta möjliga timbelopp: 372,51 kronor.

….

Omvårdnadsbidrag

Omvårdnadsbidrag
Omfattning Kronor per månad
Helt bidrag 11 938
Tre fjärdedels bidrag 8 953
Halvt bidrag 5 969
En fjärdedels bidrag 2 984

Helt omvårdnadsbidrag är 250 procent av prisbasbeloppet.

….

Merkostnadsersättning

Merkostnadsersättning
Merkostnadernas andel av prisbasbeloppet, procent Kronor per månad
30 1 433
40 1 910
50 2 388
60 2 865
70 3 343

Beloppet för merkostnadsersättning beräknas utifrån hur många procent av prisbasbeloppet som merkostnaderna utgör.

….

Vårdbidrag, merkostnadsdelen

Vårdbidrag, merkostnadsdelen
Merkostnadernas andel av prisbasbeloppet, procent Kronor per månad
18 860
36 1 719
53 2 531
69 3 295

….

Handikappersättning

Handikappersättning
Merkostnadernas andel av prisbasbeloppet i procent Kronor per månad
36 1 719
53 2 531
69 3 295

Ekonomi
Örebronyheter

Källa: Försäkringskassan

You must be logged in to post a comment Login