Fortsatt ökande efterfrågan på privat vård och omsorg – men med lägre tillväxttakt och lönsamhet

Av på 24 november, 2018
Kajsa Goding och Mats Fagerlund, Grant Thornton

Tillväxttakten för den privata vård- och omsorgsbranschen har bromsat in från den höga tillväxten under 2016, som till stor del drevs av den temporära kraftiga ökningen av asylmottagande.

Trenden med ökande lönsamhet bröts också under året för vård- och omsorgssektorn som helhet där samtliga av våra underbranscher uppvisar en lägre lönsamhet. Det visar revisions- och konsultföretaget Grant Thorntons årliga kartläggning av branschen.

Rapporten sammanfattar branschens utveckling under 2017 ur ett finansiellt perspektiv.

  • Tillväxttakten för den privata vård- och omsorgsbranschen har bromsat in kraftigt från den höga tillväxten under 2016 på ca 11% till en tillväxttakt på ca. 4% för 2017. Inbromsningen avser huvudsakligen delmarknaden omsorg och socialtjänst, som minskade med 1,3% efter att ha svarat för cirka 57% av den totala tillväxten 2016. Istället har primärvården trätt fram som den underbranschen med högst tillväxttakt under 2017. 
  • Trenden med ökande lönsamhet bröts för vård- och omsorgssektorn som helhet. Samtliga underbranscher uppvisar en lägre lönsamhet. Störst minskning i lönsamhet uppvisar omsorg och socialtjänst vilket huvudsakligen förklaras av en tillbakagång drivet av minskningen av ensamkommande flyktingbarn placerade på HVB-hem.
  • Vård- och omsorgssektorn har utmaningar med kort- och långsiktig personalbrist. Demografiska förändringar tillsammans med stora pensionsavgångar och ej fyllda utbildningar är faktorer som påverkar bristen framöver. För att vända den negativa utvecklingen kommer det att krävas förändringar och ökade incitament för att locka fler till utbildningar samt behålla befintlig personal.
  • Tillgängligheten i vården når fortfarande inte upp till vårdgarantinivåerna. Utvecklingen de senaste fem åren visar på en negativ trend av måluppfyllelse gentemot vårdgarantin men också att den negativa utvecklingen planade ut något under 2017. Tillgängligheten har försämrats mest till specialistvård och allmänpsykiatriska vården.
  • Den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar fortsätter att öka i Sverige. Vi har analyserat utvecklingen för de senaste 10 åren där den negativa utvecklingen åskådliggörs och visar på en fördubbling av andelen som diagnostiserats med psykisk ohälsa. För personer med psykisk ohälsa visar statistik att 75% haft sin första episod innan 20 års ålder, vilket belyser vikten av förebyggande arbete i tidig ålder.

Enligt ett nytt ställningstagande från Skatteverket kommer uthyrning av vårdpersonal att bli momspliktigt i de allra flesta fall. Skatteverket kommer att börja tillämpa det nya ställningstagandet den 1 juli 2019.

– Vi ser framför oss att den förändrade momshanteringen inom vårdsektorn kommer att få stor påverkan på såväl offentlig som privat vård. Redan nu ser vi en anpassning där privata vårdgivare för diskussioner med inhyrd personal om förändringar där inhyrd personal erbjuds olika typer av anställning. Detta tror vi i förlängningen kommer att medföra en ökad kontinuitet mot vårdtagarna givet att inga ytterligare förändringar sker i lagstiftningen, kommenterar Kajsa Goding, ansvarig för Grant Thorntons branschgrupp inom vård och omsorg.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Om studien: Grant Thorntons studie baseras på finansiell årsredovisningsinformation, publicerade studier inom området, analys och aktuell branscherfarenhet från förvärvs- och strategirådgivning. I tillägg har man även genomfört samtal med personer som verkar, forskar, analyserar och fattar beslut inom den privata vård- och omsorgsmarknaden.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in