Framtidsbild för Hampetorp presenteras

By on 21 juni, 2022

I Örebro kommuns strategi för utveckling av Hjälmaren som rekreationsområde har Hampetorp identifierats som en strategiskt viktig plats för att tillgängliggöra Hjälmaren som ett attraktivt besöks- och rekreationsområde. Nu finns ett förslag framtaget för Hampetorps framtidsbild, med utveckling av strandpromenad, färjeläge, aktivitetsområde och bebyggelse.

Hampetorp är en tätort i Örebro kommun med nära läge till Hjälmaren och natur, med ett aktivt civilsamhälle och fritids- och föreningsliv.

I ett förslag presenteras nu en framtidsbild för Hampetorp med olika fokusområden för utveckling, som är en del i en större satsning som görs för hela Hjälmaren.

– Hampetorp har ett bra strategiskt läge vid Hjälmaren med vackra omgivningar och natur. I den framtidsbild som nu presenteras hoppas vi kunna bidra till en framtid för området som ger en mer levande och attraktiv plats för boende, företagare och besökare i området och för Hjälmaren, säger Ullis Sandberg (S), ordförande Programnämnd samhällsbyggnad.

Attraktiva miljöer vid vattnet

Strandpromenaden föreslås bli ett mer sammanhållet stråk mellan camping och småbåtshamn, till färjeläget och naturreservatet samt med ökad vattenkontakt, orienterbarhet och mötesplatser.

Hamnområdet föreslås få en ny pir och promenadbrygga med restaurangbyggnad samt möjlighet till mindre kiosker med pop-up försäljning och aktiviteter. Stranden föreslås bli mer tillgänglig med lekfulla inslag samt nya soldäck, fler grillplatser, ny sittyta och vinterpaviljong vid volleybollplanen, samt förbättrade gångstråk.

Nya bostäder

Vidare föreslås även nya kvarter med bostadsbebyggelse för att skapa ett mer varierat bostadsutbud i Hampetorp med villor, radhus, kedjehus och flerbostadshus. I förslaget finns två etappindelningar, men också möjliga framtida utbyggnadsområden på lång sikt.

Etapp 1, nära Hjälmaren, föreslås utvecklas med ca 60 sjönära bostäder och plats för förskola. Etapp 1 och 2 skulle tillsammans kunna innebära 250 nya Hampetorpsbor.

Bostadskvarterens gårdsytor presenteras med fokus på aktiviteter, lek, möten, odling samt gångvägar som binder samman kvarteren och resten av Hampetorp.

– Förslaget till utvecklingen bygger på samverkan med civilsamhälle, näringsliv och andra offentliga organisationer. Genom att öka Hampetorps attraktivitet för boende och besökare kan även Hjälmarens attraktivitet som besöks- och rekreationsområde som helhet stärkas, säger Linnea Hagenbjörk, projektledare, Stadsbyggnad.

Ett långsiktigt förslag

Framtidsbilden är ett översiktligt långsiktigt förslag som kommer att kräva fortsatt arbete när det gäller genomförande och prioritering. Där konkreta åtgärder kommer att kräva separata budgetbeslut. Samverkan med övriga aktörer är också en viktig del för arbetets gång framåt.

Framtidsbilden finns att läsa på orebro.se

Örebro län | Hampetorp
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login