Örebro kommun står stadigt trots utmaningar

By on 27 april, 2024
Arkivbild

Årsredovisningen för 2023 visar att Örebro kommun står stadigt trots utmaningar. I Övergripande strategier och budget (ÖSB), beslutar Kommun­fullmäktige vad som ska åstadkommas under mandat­perioden och det närmaste året.

Årsredovisningen kan jämföras med ett kvitto på hur väl kommunen lyckas leverera på det som beslutats
 
– Örebro kommun har även fortsatt en stark ekonomi, vilket är resultatet av noggrann ekonomisk förvaltning och ansvarsfull politik. Dock är det viktigt att även framåt ha en återhållsamhet i ekonomin, att prioritera rätt och att förstå att vi behöver stå robusta och starka i en än tuffare tid. Trots globala utmaningar som inflation och kriser fortsätter vi att vara attraktiva för företag och besökare, med en imponerande turism­tillväxt och högt sök­tryck på universitetet. Det är glädjande, säger John Johansson (S), Kommunstyrelsens ordförande.

Verksamhets- och finansiella mål

Kommunfullmäktige har tagit fram 19 strategiska verksamhetsmål varav sex bedöms vara av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För att ytterligare förtydliga den politiska viljan finns det 49 uppdrag som gäller för budgetåret. Dessutom finns fyra finansiella mål.

Verksamhetsmålen och uppdragen utgår från målområdena i hållbarhetsprogrammet ”Vårt hållbara Örebro”, som är grundade i de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Samlad bedömning

Den samlade bedömningen baserad på Kommunfullmäktiges verksamhetsmål och finansiella mål, är att Örebro kommun uppfyller målen av betydelse för god ekonomisk hushållning. Man kan konstatera att Örebro kommun, trots det osäkra världsläget och ekonomiska läget, har en stabil ekonomi.

– Trots en stabil ekonomi finns det utmaningar. För att öka effektiviteten och möta behoven kommer till exempel digitaliseringen att bli allt viktigare, och vi behöver ta höjd och förbereda oss för anpassningar till följd av klimatförändringar. Vi behöver kraftsamla för att säkerställa att Örebro kommun är en trygg plats att leva och bo på, säger kommundirektör Peter Larsson.

Ekonomi | Örebro
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login