Glaciärer allt mer utsatta för klimatförändringar

Av på 25 oktober, 2018

Enligt forskning vid Luleå tekniska universitet påverkas Himalayas glaciärer mer av klimatförändringar än man tidigare trott.

– Glaciärerna visar en konstant minskning i massa och areal och förändringar i sina årstidsbundna rörelsemönster. Detta kan direkt kopplas till den stigande temperaturen i regionen, säger Anshuman Bhardwaj, forskare i atmosfärsvetenskap, vid Luleå tekniska universitet.

Forskarna har granskat 112 av bergskedjan Himalayas glaciärer. För att få information om de avlägset belägna och svåråtkomliga glaciärerna, som ligger på 4 000 – 6 000 meters höjd, har de analyserat temperaturdata och satellitbilder av glaciärerna i kombination med fältobservationer. Analysen ger en bild av hur glaciärerna rör sig över tid, en intressant aspekt eftersom glaciärens rörelse ytterst avgör i vilken takt den smälter.

– Det här är den första studie som visar hur terräng och klimatparametrar, som temperatur och snöfall på olika höjder, kan ändra eller påverka glaciärers rörelser i ett av västra Himalayas avrinningsområden. Detta innebär att vi med stor säkerhet kan säga vilken typ av terräng eller vilket höjdintervall som har störst påverkan på glaciärers rörelse och smälthastighet. Temperatur- och snöförhållandena i dessa berg har förändras signifikant under de senaste decennierna på grund av klimatförändringarna. Vår studie gör att det i hög grad, tack vare satellitdata, går att påvisa att glaciärrörelser i området är kopplade till klimatförändringar, säger Anshuman Bhardwaj.

Många av klimatförändringarnas konsekvenser påverkar just glaciärer. Stigande temperaturer på grund av global uppvärmning ökar glaciärernas smältning vilket kan orsaka rörelse. Extrema väderförhållanden kan bidra till glaciärkatastrofer, till exempel kan glaciärsjöar brista och skapa översvämningar och våldsamma flöden av is eller morän. Även förändringar i nederbördsmönster påverkar glaciärer eftersom årstidsbundna snömängder adderar till glaciärernas massa som så småningom leder till deformation och rörelse.

I sin studie upptäckte forskarna dessutom att rörelserna hos glaciärerna i västra Himalaya inte enbart påverkas av den lokala temperaturen. Rörelserna påverkas också av ett vinterväder som uppstår i Medelhavsområdet och sedan drar vidare österut för att slutligen landa som regn eller snö i de nordvästra delarna av den indiska subkontinenten.

– Att ha kontroll på topografin vid glaciärrörelser i samband med ett förändrat klimat i den här delen av Himalaya är mycket mer komplext än vi tidigare trott, de topografiska parametrarna kan ha en mer framträdande betydelse än årstidsförändringarna. Att ha tillgång till satellitbaserade produkter och data som det vi använt i den här studien, kan spela en stor roll i förståelsen av den komplexiteten, säger Lydia Sam, forskare i atmosfärsvetenskap vid Luleå tekniska universitet och huvudförfattare av artikeln, Heterogeneity in topographic control on velocities of Western Himalayan glaciers som nyligen publicerats i Nature Scientific Reports.

– Isrörelser kan säga oss hur en glaciär svarar på klimatförändringar. Klimatet har redan börjat påverka glaciärer och inom 20 till 30 år, förutsatt att den globala uppvärmningen fortsätter med nuvarande hastighet, tror vi att glaciärerna i den här delen av Himalaya kommer att uppvisa onormala förändringar i sina flödesmönster, säger Anshuman Bhardwaj.

Om Himalayas glaciärer smälter helt kan konsekvenserna bli förödande. Glaciärernas totala yta utgör ungefär hälften av alla glaciärer utanför polerna och deras smältvatten förser mer än en miljard människor med färskvatten.

– Glaciärer är jordens största sötvattenreserv och de reglerar också flera lokala klimatparametrar. Om glaciärerna försvinner kan vi räkna med brist på färskvatten. Dessutom är Himalayas glaciärer ännu mer benägna att byta klimat på grund av deras position närmare ekvatorn, säger Anshuman Bhardwaj.

Artikeln Heterogeneity in topographic control on velocities of Western Himalayan glaciers är publicerad i Nature Scientific Reports. Lydia Sam, Anshuman Bhardwaj och professor Javier Martín-Torres från forskargruppen i atmosfärsvetenskap, vid Luleå tekniska universitet är tre av författarna.

Världen
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in