Höghus får ersätta kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Lindesberg

By on 30 maj, 2022
Kvarteret Bågen, Kulturmiljöanalys White.
Bild: White Arkitekter

Två byggnader i kvarteret Bågen i Lindesberg är ”särskilt värdefulla byggnader med så stora kulturmiljövärden att de inte bör rivas”.

Men kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun menar att detta ”inte överväger kommunens behov av nya prisvärda bostäder i centrum” och vill därför tillåta att högre hyreshus – upp till 8 våningar eller mer – får ersätta befintlig bebyggelse.

Tisdag 7 juni tar kommunfullmäktige upp ärendet ”Inriktningsbeslut kring fortsatt arbete med detaljplan Kv Bågen i Lindesberg”.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

  • att inriktningen i Planprogrammet för Norra stadskärnan 2014-11-25, avseende kvarteret Bågen, om att befintlig bebyggelse ersätts, fortsatt ska gälla;
    .
  • att den nya informationen som har tillkommit utifrån Kulturmiljöanalys White Arkitekter 2021, inte överväger Lindesberg kommuns behov av nya prisvärda bostäder i centrum;
    .
  • att högre hyreshus – upp till 8 våningar eller mer – därför tillåts byggas inom kvarteret och således ersätter befintlig bebyggelse.

Det kommunala bostadsbolaget beviljades ett positivt planbesked 2021-06-16 för förtätning av Kv Bågen. I planbeskedet framgår att befintliga byggnaders kulturhistoriska värden behöver utredas vidare i planprocessen.

En kulturmiljöanalys av bebyggelsen inom kvarteret Bågen genomfördes av White Arkitekter 2021. Två av byggnaderna, Bågen 1 och Bågen 8 har fått värderingen blå – dvs särskilt värdefull byggnad med så stora kulturmiljövärden att den inte bör rivas. Bågen 2 och Bågen 7 har fått värderingen grön – dvs kulturhistoriskt värdefullbyggnad som bidrar till platsens historia. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det finns möjlighet att förtäta området och komplettera med ny hög bebyggelse och även utreda möjligheterna att spara några av de befintliga husen och att detta bör göras i den kommande detaljplanearbetet. Exploatören (det kommunala bostadsbolaget) anser dock inte att det är möjligt att genomföra projektet ekonomiskt om de byggrätter som föreslås blir någonting annat än två (eller fler) punkthus och är därför tveksam till att gå vidare med detaljplanen.

Kultur | Lindesberg
Örebronyheter

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login