Höjd pensionsålder påverkar ersättningar från Försäkringskassan

By on 1 december, 2022
Arkivbild

Vid årsskiftet höjs pensionsåldern i Sverige med ett år. Det påverkar även åldersgränserna inom vissa ersättningar i socialförsäkringen, bland annat sjukpenning, sjukersättning och assistansersättning.

Idag kan man ta ut allmän pension vid 62 års ålder medan andra pensionsförmåner betalas ut från 65 års ålder. Från och med 1 januari 2023 är dessa åldersgränser ändrade till 63 respektive 66 års ålder.

Den höjda pensionsåldern påverkar åldersgränser i flera ersättningar i socialförsäkringen:

Sjukpenning

Prövningen vid dag 180:

När en person har haft sjukpenning i 180 dagar ska Försäkringskassan normalt sett bedöma om hen kan klara ett vanligt förekommande jobb på arbetsmarknaden. Men för personer som fyllt 62 år och nått dag 180 med sjukpenning ska Försäkringskassan istället bedöma arbetsförmåga gentemot den enskildes nuvarande arbetsplats. Från och med 1 januari 2023 är den åldersgränsen ändrad till 63 års ålder.

Övre åldersgräns:

Från och med den månad en person fyller 70 år kan man som mest få sjukpenning i 180 dagar. Från och med 1 januari 2023 är denna åldersgräns ändrad till 71 år.

Rehabiliteringspenning

Rehabiliteringspenning kan man som längst få till och med månaden innan man fyller 65 år. Från och med 1 januari 2023 är denna åldersgräns ändrad till 66 år.

Ersättningar i särskilda fall
Den som under en period i livet haft sjukersättning eller aktivitetsersättning kan därefter ha beviljats andra ersättningar inom sjukförsäkringen – till exempel sjukpenning i särskilda fall, rehabiliteringspenning i särskilda fall eller boendetillägg.

Dessa ersättningar kan som längst betalas ut till och med månaden innan man fyller 65 år. Från och med 1 januari 2023 är denna åldersgräns ändrad till 66 år.

Smittbärarpenning

Från och med den månad man fyller 70 år kan man som mest få smittbärarpenning i 180 dagar. Från och med 1 januari 2023 är denna åldersgräns ändrad till 71 år.

Sjukersättning

Sjukersättning kan man som längst få tills man fyller 65 år. Från och med 1 januari 2023 är denna åldersgräns ändrad till 66 år.

Den som har sjukersättning och fyller 65 år under 2023 eller senare kommer få sjukersättningen utbetald ut till och med månaden innan hen fyller 66 år.

Man behöver inte göra något för att sjukersättning ska förlängas enligt den nya tidsgränsen.

Den som fyller 65 år under 2022 påverkas inte av lagändringen utan då upphör sjukersättning när man fyller 65 år.

Bostadstillägg

Bostadstillägg från Försäkringskassan kan som längst betalas ut till månaden innan man fyller 65 år. Från och med 1 januari 2023 är denna åldersgräns ändrad till månaden innan man fyller 66 år. Därefter ska man ansöka om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten.

Den som redan har bostadstillägg och fyller 65 år under 2023 eller senare kommer att få fortsatt utbetalt bostadstillägg från Försäkringskassan enligt den nya tidsgränsen, alltså till och med månaden innan hen fyller 66 år. Man behöver inte göra något för att bostadstillägget ska förlängas. Därefter ska man ansöka om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten.

Den som fyller 65 år under 2022 ska ansöka om bostadstillägg från Pensionsmyndigheten från och med månaden hen fyller 65 år.

Livränta

Det vanligaste för den som har livränta är att man har ersättningen beviljad fram till pensionsåldern, som nu alltså ändras. För den som har livränta och fyller 65 år under 2023 eller senare så kommer livräntan att fortsätta att betalas ut till och med månaden innan hen fyller 66 år. Man behöver inte göra något för att livräntan ska förlängas.

Den som har tidsbegränsad livränta berörs inte av lagändringen utan då gäller det datum som beslutats.

Assistansersättning

Idag kan man ansöka om assistansersättning från Försäkringskassan fram till dagen innan man fyller 65 år. Efter att du fyllt 65 ska du i stället kontakta din kommun om du behöver hjälp. Från och med 1 januari 2023 är denna åldersgräns ändrad till 66 år.

Den som redan har beviljad assistansersättning från Försäkringskassan påverkas inte av förändrade åldersgränser utan fortsätter att få sin ersättning. Däremot påverkas gränsen för när man kan ansöka om fler timmar från Försäkringskassan. I dag kan man göra det tills man fyller 65 år men från och med 1 januari 2023 gör man det tills man fyller 66 år. Därefter söker man om fler timmar hos sin kommun.

Merkostnadsersättning

Den som har merkostnadsersättning påverkas inte av att pensionsåldern höjs från 65 till 66 år. Man får behålla den merkostnadsersättning man har när man fyller 66 år så länge man har kvar samma merkostnader.

Man kan även beviljas merkostnadsersättning efter att man fyllt 66 år om funktionsnedsättningen och merkostnaderna fanns innan man fyllde 66 år.

För den som är född 1957 eller tidigare gäller en annan tidsgräns. Då kan man beviljas merkostnadsersättning efter att man fyllt 65 år om ens funktionsnedsättning och merkostnader fanns innan man fyllde 65 år.

Bidrag till arbetshjälpmedel

Man kan få bidrag till arbetshjälpmedel fram tills att man fyller 68 år. Från och med 1 januari 2023 är denna åldersgräns ändrad till 69 år.

Bilstöd

Man kan få bilstöd om man är under 65 år och behöver bilen för att försörja sig genom arbete, gå en arbetslivsinriktad utbildning eller delta i arbetslivsinriktad rehabilitering med aktivitetsstöd eller rehabiliteringsersättning. Arbetet, utbildningen eller rehabiliteringen ska beräknas pågå i minst sex månader. Från och med 1 januari 2023 är denna åldersgräns ändrad till 66 år.

Den som fyllt 65 år innan 2023 kan inte få bilstöd fastän man är under 66 år.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Försäkringskassan

You must be logged in to post a comment Login