Hur säkra är cykelstråken i din kommun

Av på 28 september, 2018
Arkivbild

För att öka cyklandet och samtidigt verka för ökad säker cykling har NTF kartlagt 108 cykelstråk i 21 kommuner. Med hjälp av de lokala cykelkartorna, där både sträckor och korsningar bedöms och markeras som gröna, gula eller röda, får cyklisten en fingervisning om var det är säkert och var man bör vara mer uppmärksam. Förhoppningen är att kartorna även ska vara användbara för kommunen i sin framtida planering för ökad säker cykling.

Varje år omkommer i genomsnitt 24 cyklister i trafiken och cyklister är den trafikantgrupp som står för flest allvarligt skadade i trafiken. Tre av fyra cyklister som omkommer kolliderar med ett motorfordon. Samtidigt finns det en uttalad önskan från samhället att fler ska välja cykeln som transportmedel. Ökad cykling bidrar till en bättre miljö, minskad trängsel i våra städer och till en bättre folkhälsa. Därför är det en viktig utmaning att vidta åtgärder för att även göra cyklingen säkrare.

När vi valde cykelstråk utgick vi ifrån kommunernas rekommenderade cykelstråk och på det stora hela ser det bra ut. De större cykelstråken i landets större kommunerna är förhållandevis säkra. Men redovisningen är inte en samlad bedömning av kommunernas cykelinfrastruktur. Det är stor risk att vi skulle se mycket mer rött om vi bedömde även andra cykelstråk, säger Marie Nordén, generalsekreterare på NTF.

Kartläggningen består av fem kartlagda cykelstråk per kommun. De kartlagda kommunerna är Västerås, Falun, Trollhättan, Uddevalla, Gävle, Sandviken, Växjö, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Luleå, Lidköping, Lerum, Kristianstad, Trelleborg, Nyköping, Örebro, Norrköping, Karlstad, Umeå och Sundsvall. Två av tre kommuner saknar helt röda sträckor och cirka 900 av 1100 kartlagda korsningar blev gröna eller gula, alltså helt eller delvis hastighetssäkrade.

Cykelkartor och bedömningsunderlag återfinns här » https://ntf.se/konsumentupplysning/marknadsoversikter/cykelstrak

Varje år skadas ungefär 2000 cyklister allvarligt, åtta av tio i en singelolycka. Ungefär 15 procent av singelolyckorna kan relateras till vägmiljöns utformning och minst sex av tio som skadas allvarligt gör det på det kommunala vägnätet.

Standarden på våra cykelvägar måste bli bättre. Det är vår förhoppning att cykelkartorna ska bli ett hjälpmedel i vardagen som gör att fler cyklister i större utsträckning väljer de säkraste cykelstråken och att kommunerna engagerar sig ännu mer när de planerar för ökad och säkrare cykling, säger Marie Nordén, generalsekreterare på NTF.


Vad står färgerna för och hur går bedömningen till?

Kartläggningen bedömer utformning av sträckor och passager i relation till hastighet för motorfordon. Bedömningsnyckeln kategoriserar sträckor och passager som gröna, gula eller röda utifrån ett säkerhetsperspektiv. Grön färg visar att här är det säkert att cykla. Gula och röda markeringar är avsedda att signalera till cyklisten att här ska man ta det försiktigt. Verktyget registrerar inte underhåll, underlag, hur tät trafiken är eller andra faktorer som också påverkar trafiksäkerheten.

Korsningar och passager:
Bedömningsnyckeln för passager utgår från Trafikverkets handledning ”Inventering av GCM-passager och farthinder i tätbebyggt område”. En passage blir: Grön (säker) om passagen är planskild eller om 85 procent av bilisterna passerar i maximalt 30 km/tim. Gul (delvis säker) om 85 procent av bilisterna passerar i maximalt 40 km/tim. Röd (osäker) om den inte uppfyller kriterierna som grön eller gul.

Sträckor:
Klassificering och bedömningsnyckel för sträckor är framtagen för detta projekt i samråd med Trafikverket. Sträckorna bedöms utifrån grad av separering från biltrafik, samt hastighetsgräns på bilvägen. Cykelbanor som är helt separerade från bilvägen med exempelvis ett räcke eller en gräsmatta är gröna vid alla hastigheter. Kartläggningen redogör för huruvida fotgängare och cyklister separeras, men separerad gång- och cykelbana påverkar inte om en sträcka bedöms vara grön, gul eller röd.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in