Järntorget kan bli ett tryggare och mer inkluderande torg

By on 14 februari, 2022
Foto: Örebro kommun

Järntorget har goda förutsättningar att bli ett tryggare och mer inkluderande torg. Det visar en helhetsanalys av Järntorget, som ska fungera som ett underlag för framtida arbete med Järntorget.

Järntorget är ett viktigt offentligt rum i Örebro. Det är en del av stadens finrum och ett torg med stor potential, men idag är det få som vistas där och många upplever torget som otryggt. För att få en heltäckande nulägesbild av hur Järntorget som plats fungerar idag, och för att få en förståelse för platsens styrkor och brister, gav Programnämnd samhällsbyggnad i uppdrag att göra en helhetsanalys av Järntorget. Nu är analysen klar.

– Nu har vi fått ett bra och intressant underlag med en helhetsanalys av hur vi kan utveckla Järntorget till en tryggare och mer inkluderande plats. Jag har gett förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på hur vi konkret kan arbeta vidare med analysen som underlag. Det kommer krävas olika insatser på både kort och lång sikt och vi behöver involvera flera aktörer än stadsbyggnadsförvaltningen, säger Ullis Sandberg (S) ordförande Programnämnd samhällsbyggnad.

Stort engagemang

Under våren fick örebroarna möjlighet att svara på en enkät om hur de upplever Järntorget och vilka möjligheter och utmaningar de ser med torget. Fler än 1200 personer svarade på enkäten, både från olika åldersgrupper, kön och från olika delar av Örebro.

– Det framkom bland annat att torget upplevs som otryggt under den mörka tiden av dygnet och året, men att det finns många förhoppningar om ett vackert och levande torg. Engagemanget visar att örebroarna bryr sig om sitt torg, men att dagens utformning gör att många endast passerar. Örebroarnas upplevelse av torget påverkas också mycket av rykten och andras uppfattningar om torget, säger Anne Hernandez Pettersson, strateg för planering av stadsmiljö.

Förutom enkäten har det gjorts intervjuer med kommunala tjänstepersoner, verksamheter och fastighetsägare i området, ordningsvakter, fältassistenter och polis. 

Förslag på åtgärder

– Analysen visar att det idag finns en ö-känsla på Järntorget i och med att torget är omringat av gator som är anpassade för bilar. Kontraster mellan ljus och mörker gör det svårt att orientera sig och vistas på platsen och det arrangeras få vardagliga inslag på torget, förklarar Anne.

Konsultföretaget White, som gjort analysen, rekommenderar bland annat att kommunen ansvarar för en övergripande samverkan med budget mellan aktörerna runt torget, för att olika aktörer tillsammans ska kunna arbeta mot samma målbild. Västra delen med trafikkorsningen föreslås struktureras om så att gående- och cyklister har företräde framför bilen. Delar av torget bör få mer av en parkkänsla, belysningen bör förbättras och det bör skapas bättre förutsättningar för en meningsfull fritid för ungdomar. Det är några av förslagen.

– Nulägesanalysen är ett underlag för framtida arbete med Järntorget och en bra vägledning för att göra överväganden om hur vi kan utveckla platsen, både vad gäller image, sociala frågor och fysisk utformning. Nu ska förslagen värderas och förankras innan större åtgärder kan planeras, poängterar Anne.

Örebro
Örebronyheter

Källa Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login