JO utreder inte klagomålen om vaccinpass

Av på 18 december, 2021
Fotograf/Källa: Pernille Tofte

JO går inte vidare med klagomålen mot Folkhälsomyndigheten om vaccinationsbevis, s.k. vaccinpass, då myndigheten agerat inom ramen för gällande regler. Även klagomålen mot regeringen skrivs av då JO inte har rätt att granska regeringen eller statsråden.

JO har sedan i slutet av november fått in ett stort antal anmälningar om vaccinationsbevis som i huvudsak riktade sig mot riksdagen, regeringen och Folkhälsomyndigheten. De klagande menade nästan undantagslöst att införandet av vaccinationsbevis strider mot grundläggande fri- och rättigheter och att åtgärden är oproportionerlig.

Bakgrunden till anmälningarna var att Folkhälsomyndigheten hemställt om att regeringen skulle fatta beslut om ändring i begränsningsförordningen och införa vaccinationsbevis som en smittskyddsåtgärd. Regeringen beslutade senare i enlighet med hemställan.

– Hemställan, som inte utgjorde någon myndighetsutövning mot enskild, grundades på epidemiologiska bedömningar, som det inte är JO:s uppgift att överpröva, säger chefsJO Erik Nymansson.

JO:s huvuduppgift är att kontrollera om myndigheterna följt de regler som gäller för hur ärenden ska handläggas. Det är i huvudsak en juridisk granskning av formella frågor.

– Folkhälsomyndigheten har utfärdat föreskrifter som preciserar när vaccinationsbevis kan användas. Min bedömning är att myndigheten inte har gått utöver sitt normgivningsbemyndigande och jag ser inte heller något annat skäl till att utreda klagomålen mot Folkhälsomyndigheten, säger chefsJO Erik Nymansson.

Av instruktionen för JO framgår att ombudsmännen inte får granska riksdagens ledamöter, regeringen eller statsråden.

– Jag är förhindrad att granska regeringen och kommer därför inte att utreda de klagomål som är riktade mot den. Övriga klagomål, som riktats mot andra än de nyss nämnda, ger inte heller anledning till någon åtgärd eller något uttalande från min sida, avslutar chefsJO Erik Nymansson

ChefsJO Erik Nymansson har i dag även lämnat ett remissvar på regeringens promemoria Vaccinationsbevis på serveringsställen och i andra verksamheter, smittskyddsåtgärder i långväga kollektivtrafik och förlängning av begränsnings- och serveringsförordningarna.

Sverige
Örebronyheter

Källa:  JO

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in