Länet | Uppföljningen av vårdcentralerna i Kopparberg och Hallsberg är färdig

Av på 22 september, 2015

Den särskilda uppföljningen av Kopparbergs och Hallsbergs vårdcentraler, som beställdes i maj 2015 är nu färdig.

Den visar att verksamheten i Kopparberg uppfyller de krav som Region Örebro län ställer på länets vårdcentraler. I Hallsberg fungerar delar av vårdcentralen bra, men det finns också delar som måste förbättras.

Regiondirektören fick i maj i uppdrag av regionstyrelsens ekonomi-, service- och ägarutskott att genomföra en särskild uppföljning av Hallsbergs och Kopparbergs vårdcentraler ur ett kvalitets- och patientsäkerhetsperspektiv.

– I Region Örebro län har vi en politiskt beslutad krav- och kvalitetsbok som har tagits fram med hjälp av tjänstemän och profession. Där finns krav som alla våra vårdcentraler ska leva upp till, så att det kan säkerställas att vi alltid har en god och säker vård och omsorg, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), ordförande i regionstyrelsens ekonomi-, service- och ägarutskott.

Kopparbergs vårdcentral uppfyller kraven
Uppföljningen, som presenterades på utskottets möte i dag, visar att Kopparbergs vårdcentral uppfyller ställda krav. Det finns bland annat en handlingsplan för att säkra bemanningen inom alla yrkeskategorier, och alla patienter som behöver en läkarbedömning kan få det samma dag de söker.

– Det är tillfredsställande att verksamheten på Kopparbergs vårdcentral fungerar bra, och att den uppfyller kvalitetskraven, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson.

Handlingsplan för Hallsbergs vårdcentral
När det gäller Hallsbergs vårdcentral visar uppföljningen att delar av vårdcentralen fungerar bra. Verksamheten uppfyller de krav som Region Örebro län ställer på länets vårdcentraler när det gäller barnhälsovården och mödrahälsovården. Kraven uppfylls även för samarbetet med den kommunala hälso- och sjukvården. Men de krav som ställs på vårdcentralen uppfylls inte i sin helhet. Med anledning av det kommer en handlingsplan tas fram.

– Region Örebro läns ledning har ansvar för att den vård vi erbjuder är kvalitetssäker och patientsäker. Därför har vi gett regiondirektören i uppdrag att ta fram en handlingsplan som ska visa vilka åtgärder som ska vidtas för att få verksamheten att uppfylla kraven. Med den samlade kompetens som finns inom hälso- och sjukvården har jag god tilltro till att man i handlingsplanen ska beskriva lösningar så att kraven kan uppfyllas, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson.

– Vi kommer skyndsamt inleda ett förbättringsarbete så att Hallsbergs vårdcentral utvecklas positivt och lever upp till de krav som ställs från regionen, säger Rickard Simonsson, regiondirektör.

Handlingsplanen ska redovisas vid utskottets sammanträde den 18 november.

Hälsa | Länet
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in