Lokalt | Fortfarande överskott i prognosen – men kostnadsökningarna är för höga

Av på 26 augusti, 2015

Helårsprognosen för Region Örebro län pekar på ett överskott på 170 miljoner kronor, vilket är i linje med budgeterat resultat. Men trots en positiv prognos har resultatutvecklingen, under perioden januari – juli, haft en negativ resultatutveckling. Det visar Region Örebro läns ekonomiska periodrapport per sista juli som behandlades av regionstyrelsen i dag.

För att förbättra resultatet 2015 beslutade regionstyrelsen i maj om åtgärder för att dämpa kostnadsutvecklingen. Åtgärderna har till viss del haft effekt. Nettokostnadsökningstakten har minskat från 8,1 procent till 6,9 procent.

Underskott för Sveriges landsting
De höga kostnadsökningarna som vi ser i vår organisation delar vi med övriga landsting i Sverige. Vi ser en kraftig resultatförsämring under 2015 i hela landstingssektorn och det samanlagda resultatet 2015 i sektorn prognostiserades i maj till -1,5 miljarder kronor. Nära hälften av landstingen beräknas redovisa negativa resultat.

Ökade nettokostnader
I Region Örebro län har verksamhetens nettokostnader under perioden ökat med 6,9 procent. Den höga ökningstakten beror främst på höga kostnader för extratid inom hälso- och sjukvården, köpt vård, inköp av material och kostnader för hyrläkare. Samtidigt som kostnaderna ökat snabbt, har också intäkterna ökat, men främst beror det på större engångsposter i form av ökade statsbidrag samt återbetalda försäkringspremier. Då stora delar av intäktsförstärkningen är engångshändelser innebär det att det för närvarande finns en underliggande obalans mellan intäkts- och kostnadsökningar. Den senaste skatteprognosen var också lägre än förväntat vilket sätter den ekonomiska prognosen under ytterligare tryck.

 Goda ekonomiska förutsättningar behövs
– Ännu ser vi inte tillräckligt tydliga effekter av de åtgärder som vidtagits, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande.
– Kostnadsutvecklingen måste dämpas ytterligare för att det ska vara ordning och reda i ekonomin, så att nödvändiga investeringar kan göras för att säkra kvalitet och  god och jämlik vård in i framtiden.

Bättre samordning
Regiondirektör Rickard Simonsson menar att omorganisationen inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen på sikt måste medföra samordningsfördelar.
– Vi har ett ansvar i organisationen att skapa goda ekonomiska förutsättningar för att kommande investeringar ska kunna finansieras utan lån. Då håller inte den utveckling som vi nu ser, utan resultatförbättringar för helåret måste bli större.

Ekonomi | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in