Lokalt – Positiv utveckling inom produktion, tillgänglighet och ekonomi

Av på 15 november, 2016

Utvecklingen i Region Örebro län är positiv för såväl ekonomi som tillgänglighet, produktion och väntetider. Det visar periodrapporten för oktober månad. Det görs t.ex. 27 000 fler besök i vården i år, jämfört med samma tiomånadersperiod förra året. Tillgängligheten ökar på såväl vårdcentralerna som inom den specialiserade vården på sjukhusen.

I dag får 87 procent av patienterna som söker en läkare på vårdcentralen träffa en läkare inom sju dagar. Det betyder att tillgängligheten på vårdcentralerna under hela året har varit högre än förra året.

Produktionsökning inom specialiserade vården
En betydande produktionsökning sker också inom den specialiserade vården. Jämfört med 2015 har antalet planerade operationer ökat med elva procent. Särskilt inom länsortopedin har antal nybesök och operationer ökat kraftigt. Samtidigt fortsätter den positiva ekonomiska utvecklingen. Takten för kostnadsutvecklingen har dämpats, och den ekonomiska helårsprognosen pekar mot ett resultat på minst 250 miljoner kronor vid årets slut.

Orsaker till sjukfrånvaro ska kartläggas
Inom personalområdet minskar fyllnadstid, enkel övertid och kvalificerad övertid. Dock minskar inte arbetstiden för timanställda i samma grad. Långtidssjukfrånvaron ökar i långsam takt, vilket den har gjort sedan 2012. En utredning har därför startat för att kartlägga sjukfrånvaroorsaker och säkerställa att det finns rehab-planer och andra aktiva åtgärder för alla långtidssjukskrivna.

Åtgärder har gett effekt
– Det är glädjande att se en positiv utveckling inom såväl produktion som ekonomi, säger regionstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson (S).

– Det visar att det arbete vi satt igång ger nu effekt i form av en dämpad takt i kostnadsutvecklingen, samtidigt som vårdproduktionen ökar.

– Vi är på rätt väg, men det är viktigt att verksamheterna fortsätter fullfölja de handlingsplaner som regionstyrelsen tidigare beslutat om. Det finns också mer att göra. Den positiva utvecklingen som vi nu har visar det är möjligt. Fokus ligger nu på att öka tillgängligheten ytterligare och samtidigt ha en ekonomi i balans. Det ger oss förutsättningar för framtida satsningar.

– Vi startar nu också ett arbete med att kartlägga sjukfrånvaroorsaker och det arbetet är oerhört viktigt. Vi måste säkerställa att vår personal har en god arbetsmiljö och att det finns aktiva åtgärder för att förebygga sjukskrivningar.

Ekonomi | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in