Lokalt | Vårdpersonal nöjda med eget patientsäkerhetsarbete

By on 2 februari, 2015

Vårdens medarbetare tycker att samarbetet kring patientsäkerheten fungerar bra och öppet inom den egna enheten. Däremot kan det brista mellan olika enheter.

Idag presenterar Sveriges Kommuner och Landsting en sammanställning av patientsäkerhetskulturmätning 2012-2014. Region Örebro län genomförde sin patientsäkerhetskulturmätning under våren 2013.

Resultatet för Region Örebro län överensstämmer i stora delar med den nationella sammanställningen. Svarsfrekvensen är dock något lägre. Varje deltagande enhet har efter resultaten gjort egna handlingsplaner.

Två förändringar på nationell nivå är tydliga sedan de förra mätningarna genomfördes (2010–2011). Informationen och stödet till patienten vid en negativ händelse har förbättrats. Rapportering och kommunikation kring avvikelser har försämrats.

I Region Örebro län bedrivs kvalitet- och patientsäkerhetsarbetet som en del i ordinarie vårdarbete för en god och patientsäkervård, detta i enlighet med Region Örebro läns ledningssystem och verksamhetsplan. Det pågår nu också satsningar på kommunikationsutbildningar för att förbättra informationen vid överlämningar i vårdsituationer. Utvecklingsarbete med datajournaler, gemensamma journalsystem, Nationell patientöversikt med mera pågår också inom Region Örebro län med syfte att få en effektivare och säkrare hantering av patientinformation.

Patienter som råkar illa ut i vården behöver allt stöd de kan få, och det är glädjande att se en förbättring i det avseendet, säger Jenny Steen (S), ordförande i nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning. Vad gäller avvikelsehantering krävs ett fortsatt arbete med att öka kunskapen om vikten av att rapportera avvikelser för att kunna göra förbättringar. Ledningens stöd är också av största vikt för att skapa en bra kultur för patientsäkerhetsarbetet.

Hälsa, Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login