Migrationsverket och Afghanistan – vad gäller

By on 5 juli, 2017

Säkerhetsläget
Migrationsverket bedömer att situationen i Afghanistan är allvarlig och att läget i landet har försämrats det senaste året. Som konstaterades i det senaste rättsliga ställningstagandet från december 2016 råder det andra svåra motsättningar enligt utlänningslagens definition i de tre provinser som är minst drabbade av våld: Panjshir, Bamyan och Daikundi. I övriga 31 provinser råder det inre väpnad konflikt, där våldet i provinsen Helmand är så omfattande att alla som återvänder riskerar att drabbas av våldet. Samtidigt finns det fortsatt stora skillnader mellan olika delar av landet och mellan olika provinser, och en individuell bedömning måste göras i varje enskilt ärende. Situationen är trots en gradvis försämring inte sådan att alla som kommer från Afghanistan, i likhet med exempelvis situationen i Syrien, enligt lagstiftningen per automatik kan få skydd i Sverige.

Domstolar
Domstolarna, som gör egna juridiska bedömningar i asylärenden, har inte fattat några andra beslut kring säkerhetssituationen i Afghanistan än Migrationsverket.

I mars i år meddelade Kammarrätten i Stockholm en dom som innebär att fler ensamkommande barn från Afghanistan som beviljats uppehållstillstånd på grund av ömmande skäl eller fått uppehållstillstånd på grund av tillfälliga verkställighetshinder nu i större utsträckning får uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande, det innebär alltså att de får en skyddsklassning. De ensamkommande barn som domen berör är framförallt de som vuxit upp utanför sitt hemland och därför inte har familj, släkt, nätverk eller lokalkännedom i hemlandet.

Återtagandeavtalet
Sverige och Afghanistans regeringar ingick den 5 oktober 2016 ett samförståndsavtal om återtagande av personer som fått avslag på sina ansökningar om uppehållstillstånd. Återtagandeavtalet rör Migrationsverkets arbete med återvändande som sker självmant samt återvändande under tvång som Polismyndigheten ansvarar för. Återvändande till Afghanistan pågick dock även innan överenskommelsen slöts förra året. Avtalet innebär ett ökat samarbete mellan afghanska och svenska myndigheter vad gäller afghanska medborgare som inte har fått uppehållstillstånd i Sverige.

Nyligen har det framkommit uppgifter om att en företrädare för den afghanska regeringen önskar riva upp avtalet, och vädjar till Europas stater att inte utvisa till Afghanistan på grund av säkerhetssituationen och på grund av en begränsad kapacitet att ta emot återvändare från Europa. Återtagandeavtalet har dock inte sagts upp.

Migrationsverket som myndighet kan inte stoppa utvisningarna till ett land på grund av önskemål från enskilda regeringsföreträdare. Myndigheten måste göra skyddsbedömningar i varje enskilt ärende utifrån de internationella och nationella bestämmelser vi har att följa. Vi kan inte heller beakta det faktum att många flyktingar har återvänt till Afghanistan från andra länder under det senaste året.

EU stödjer både myndigheter och organisationer i arbetet med att ta emot de som återvänder till Afghanistan från Europa och från grannländerna. IOM är den organisation som hanterar stödprogram för de som återvänder och som betalar ut det ekonomiska stödet från Sverige och andra europeiska länder till de som återvänt.

Tyskland
Tyskland har genom ett politiskt beslut stoppat återvändande under tvång till Afghanistan, med undantag för brottslingar och personer som anses utgöra säkerhetsrisk eller som inte medverkar till att visa vem de är.Detta beslut om att stoppa tvångsutvisningar har att göra med att man ser över sin bedömning av situationen i Afghanistan och att den tyska ambassaden förstördes under attentatet i Kabul i slutet av maj, vilket påverkar det praktiska arbetet med återvändande på plats. Tyskland har dock inte stoppat allt återvändande till Afghanistan, utan det självmanta återvändandet till landet fortsätter. Inget annat europeiskt land har stoppat utvisningar till Afghanistan.

Siffror återvändande till Afghanistan
2017 
Självmant återvändande 224 (varav ensamkommande barn 17)
Återvändande under tvång 36 (varav ensamkommande barn 0)

2016 
Självmant återvändande 871 (varav ensamkommande barn 77)
Återvändande under tvång 21 (varav ensamkommande barn 0)

Regionalt | Världen
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login